Skogsstyrelsen

 • Dialog och samverkan - rakaste vägen mot positiva resultat

  Etiketter: Skog
  Välkommen till konferens i Skogsstyrelsens och Föreningen Skogens regi - torsdag 19 april, under Skogsnäringsveckan i Stockholm. / SkogsSverige
  Läs mer
 • "Fjärrvärmeaska kan visst vara bra för skogen"

  Etiketter: Skog
  Nu går Skogsstyrelsen emot kritiken om att det kan vara meningslöst att sprida aska från fjärrvärmeverk i skogen. Det kan snarare vara bra, menar Hasse Bengtsson på Skogsstyrelsen i Växjö. / SR P4 Kalmar
  Läs mer
 • Uppemot sex miljoner kubikmeter skog skadad under stormsäsongen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har vägt samman skogsbrukets samt egna uppskattningar av vinterns stormskador. Störst skada orsakade stormen Dagmar, följt av adventsstormen och stormen Emil. Totalt skadades cirka 6 miljoner kubikmeter skog. Viktigast nu är att få ut det stormfällda virket ur skogen innan granbarkborren svärmar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Naturskyddsföreningen väljer bort möjlighet att påverka

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsen kommenterar Naturskyddsföreningens beslut att lämna ”Dialog om miljöhänsyn”. Skogsstyrelsen beklagar att Naturskyddsföreningen väljer att lämna flertalet arbetsgrupper inom projektet ”Dialog om miljöhänsyn”. Det är viktigt att alla delar av skogssektorn deltar för att få en gemensam syn på god miljöhänsyn och genomföra konkreta förbättringar i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsägare riskerar vite

  Etiketter: Skog
  Skogsföretaget Siljan Skog har varit delaktigt i att avverkningsanmäla skog med mycket höga naturvärden. Något som Skogsstyrelsen reagerat starkt på. – Men vi gjorde det aldrig för att avverka utan för att skynda på processen för skogsägarna att få skötselpengar, säger Ingemar Berling vid Siljan Skog. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Nytt samarbetsprojekt i Norr

  Etiketter: Skog
  Det behövs ett bättre samarbete mellan rennäringen och skogsnäringen i norra Sverige. Det anser Skogsstyrelsen som vill öka utbytet - och öka förståelsen - mellan de två grupperna. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • Avverkning i Änokdeltat prövas igen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen vill fortfarande tillåta avverkning av urskogsartad fjällskog i det unika Änokdeltat. Detta trots att förvaltningsdomstolen slagit fast att avverkningen är oförenlig med naturvården. Skogstyrelsen har överklagat domen och ärendet ska nu prövas i Kammarrätten. Vi menar att tillståndet står i strid med skogsvårdslagen. / Naturskyddsföreningen
  Läs mer
 • Färre granar i skogen i framtiden

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Länets skogsägare måste redan nu börja planera för ett varmare klimat när man ska planterar ny skog enligt Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen. / SR P4 Jönköping
  Läs mer
 • Sveaskog registrerar 4 000 nya nyckelbiotoper

  Etiketter: Skog
  Sveaskog har genom nya inventeringar kunnat identifiera ytterligare 4 000 nyckelbiotoper på sin mark. Fältbesöken har gjorts på hundratusentals hektar. Nyckelbiotoperna är levererade till Skogsstyrelsen, som inom några veckor kommer att publicera dem i sin databas Skogens Pärlor. / Sveaskog
  Läs mer
 • Stigande lager av massaved och fallande lager av barrsågtimmer

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och flis uppgick till 8,3 miljoner m³f ub (kubikmeter barkat virke) per den 31 december 2011. Det är en ökning med 15 % eller 1,1 miljoner m³f ub jämfört med året innan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor