Skogsstyrelsen

 • Allt färre avverkningsanmälningar

  Etiketter: Skog
  Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog i mars 2021 minskade med 4 procent, jämfört med mars 2020. Arealen i ansökningar om avverkning av fjällnära skogar var dock drygt fyra gånger större än förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nytt larm: Råvarubrist och klimatförändringar påverkar den framtida skogsnäringen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Tillgången på svensk skogsråvara begränsar skogsindustrins utbyggnad under de närmaste åren. Samtidigt sätter klimatförändringarna och riskerna som de för med sig ytterligare press på brukandet av skogen. Det visar två nya rapporter från Skogsstyrelsen.
  Läs mer
 • För första gången: fler tallplantor än granplantor

  Etiketter: Skog
  Under år 2020 levererades för första gången, sedan undersökningen startade, fler tallplantor (204 miljoner) än granplantor (190 miljoner). Det visar Skogsstyrelsens årliga statistik över levererade skogsplantor.
  Läs mer
 • Negativ trend för miljötillståndet i skogen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsen bedömer att utvecklingen av miljön i Sveriges skogar på kort sikt är negativ. Det framgår av Skogsstyrelsens årliga uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar. "För lite områdesskydd och naturvårdande skötsel i skyddade områden tillsammans med avverkning av kontinuitetsskogar ger en stor negativ påverkan på många av skogslandskapets hotade arter", säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogen som tillväxtmotor: 7 MSEK till länen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Nu är det klart att länen får dela på 7 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med regionala skogsstrategier. Skogen ska bidra med tillväxt och nya jobb. Skogsstyrelsen ansvarar för att fördela ut pengarna. I Sveriges alla län växer regionala skogsstrategier fram. Syftet med dessa är att växla upp skogens roll i regionernas utveckling och tillväxt. Samtliga 21 länsstyrelser och regioner har sökt pengar från Skogsstyrelsen för att tillsammans med andra aktörer fortsätta arbetet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogen i centrum i ny omvärldsanalys

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har gjort en omvärldsanalys med skogen i centrum, nationellt och internationellt. Exempel på viktiga påverkansfaktorer är att finansmarknaderna driver hållbar utveckling och de stora skillnaderna i Sveriges respektive EU:s politik om skog. Utredaren Stefan Karlsson, Skogsstyrelsen: "Vi i skogs-Sverige måste lyfta blicken och se vad som händer på den globala finansmarknaden och inom EU-politiken". / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Minskad areal avverkningsanmäld skog i februari - men tredubbling i fjällnära skog

  Etiketter: Skog
  Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog i februari 2021 minskade med 9 procent jämfört med februari 2020. Arealen ansökningar i fjällnära skogar var dock drygt tre gånger större än förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsskötsel och viltförvaltning allt viktigare för att minska skadorna: "Växande problem"

  Etiketter: Skog
  Under år 2020 har granbarkborre och vilt skadat mest skog i Sverige. Men multiskadad skog är ett växande problem i norra Sverige. Det visar den skogsskaderapport som Skogsstyrelsen har sammanställt för det gångna året. Det blir allt viktigare att sköta skogen samt att hålla efter viltstammarna för att skadorna ska kunna begränsas. "De största skadorna finns i granbarkborreskadade skogar i söder samt kopplat till de betesskador som vi ser över hela landet. Först nu börjar vi förstå omfattningen av problemet med multiskadade ungskogar i norra Sverige", säger Frida Carlstedt, skogsskadesamordnare i norra Sverige. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen: "Stopp för nya granbarkborrefällor"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsen kommer inte att sätta ut granbarkborrefällor vid formellt skyddad skog under år 2021. Detta med anledning av den nyligen presenterade rapporten som visar att fällor har tveksam effekt vid bekämpning av granbarkborre. "Med den kunskap vi har idag om fällors effekt är det inte ekonomiskt försvarbart att lägga skattepengar på utsättning av fällor. Det är bättre att satsa dessa pengar på andra, viktigare åtgärder för att komma tillrätta med granbarkborreproblemen", säger Johanna From, regionchef på Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Tveksam effekt av granbarkborrefällor

  Etiketter: Skog
  Fällor som används för att locka till sig och fånga granbarkborrar har tveksam effekt när det gäller att minska angreppen av granbarkborre i närbelägen skog. Det visar en ny rapport från Skogforsk där man undersökt två olika typer av feromonfällor. "Sammantaget visar inte studien på någon tydlig effekt av fällorna. Angreppen och skadorna på träden blev lika stora i de områden som haft fällor som i våra kontrollområden som inte haft fällor", säger projektledaren Per-Erik Larsson, Södra skogsägarna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor