Skogsstyrelsen

 • Ytterligare kraftsamling för ärenden inom fjällnära skog - Skogsstyrelsen mobiliserar rejält

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen mobiliserar resurser från hela landet i arbetet med fjällnära skog. Målet är att under 2021 handlägga ansökningar med en sammanlagd areal av minst 11 000 hektar och ersättningsärenden med en areal av minst 5 000 hektar. "Skogsstyrelsen gör allt som går för att upprätthålla en rättssäker hantering och undvika långa handläggningstider av markägarnas ansökningar. Vi tillför mer resurser, anställer, utbildar och lånar in personal från hela landet", säger Staffan Norin, chef region Nord. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen begär mer pengar till naturvård

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsen begär 800 miljoner kronor extra per år för arbete med naturvårdande skötsel, områdesskydd och intrångsersättningar de kommande tre åren. Det framgår av myndighetens budgetunderlag som nu är lämnat till regeringen. "Läget för Skogsstyrelsens arbete med att bevara miljövärden och skydda skogar med höga naturvärden är mycket ansträngt. Om vi ska kunna uppfylla vårt myndighetsuppdrag att verka för stärkta och bevarade miljövärden behöver vi få tillräckligt med ekonomiska medel för detta", säger Herman Sundqvist, generaldirektör. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stor ökning av ansökningar om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna ansökte om tillstånd för avverkning av 14 564 hektar fjällnära skog under 2020. Det är en ökning med 394 procent jämfört med 2019. Totalt anmälde och ansökte skogsägarna om avverkning av 274 221 hektar skog, vilket är under 1 procent mer än 2019. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen svarar LRF Skogsägarna om miljöhänsyn: "Vi bedömer varje enskilt fall"

  Etiketter: Skog
  Paul Christensson, LRF Skogsägarna utgår från felaktiga premisser när han kritiserar Skogsstyrelsens hantering av miljöhänsyn i samband med avverkning. Det skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i en replik i Land Skogsbruk: "Det låter som att Skogsstyrelsen generellt lägger en död hand över enskilda skogsägares möjlighet att själva fatta beslut om hur deras skog ska brukas, genom att ställa krav som uppfattas som orimliga vad gäller miljöhänsyn. Det är naturligtvis fritt fram för alla som vill att ha synpunkter på utformningen av lagstiftningen och hur den tolkas. Men den som anser att lagarna behöver ändras får vända sig till lagstiftarna." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Något minskad areal avverkningsanmäld skog i januari - störst minskning i norr

  Etiketter: Skog
  Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog minskade med 4 procent i januari 2021, jämfört med januari 2020. Arealen ansökningar i fjällnära skogar var nästan sju gånger större än samma tid förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen föreslår en förlängning av Naturnära jobb: "Kontinuitet ger effekt"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Naturnära jobb har gett runt 400 tjänster i hela landet under hösten 2020, och ansvariga myndigheter som Skogsstyrelsen föreslår en förlängning och utökning av uppdraget. Det presenteras i en rapport till regeringen. De jobb som utförs inom Naturnära jobb hade annars inte blivit gjorda och genom att utveckla individen skapar vi en arbetskraftsresurs för bland annat de gröna näringarna, säger Fredrik Silfwerbrand, samordnare av uppdraget på Skogsstyrelsen: "Vi ser att effekterna av den här typen av uppdrag ökar om de är långsiktiga. Det är otroligt viktigt att vi får en kontinuitet för att få god effekt av insatsen." / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mindre virkeslager i år än förra vintern

  Etiketter: Skog
  Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis uppgick till 9 miljoner kubikmeter den 31 december 2020, enligt Skogsstyrelsens statistik. Såväl lagren av barrsågtimmer som massavedslagren var något lägre än vid samma tid året innan. Men det fanns regionala skillnader. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsens fokus i årets tillsyn: Hårt betade ungskogar och hänsyn till rennäringen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har fattat beslut om vad som ska prioriteras inom tillsynsverksamheten år 2021. Fokus i den nya tillsynsplanen ligger bland annat på de hårt betade ungskogarna i norr och hänsyn till rennäringens intressen. "Det är primärt tillståndet i skogen som avgör hur vi riktar vår tillsyn. Förutsatt att det är likartat tillstånd i skogen så är sannolikheten för att bli kontrollerad och vilka tillsynsverktyg vi använder samma oavsett var i landet själva åtgärden sker", säger Åsa Lundberg, processförvaltare för tillsyn. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Få nya områdesskydd bildades under år 2020

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens bildande av områdesskydd fortsätter att ligga på en låg nivå. Arealen skog som skyddas genom naturvårdsavtal eller biotopskydd per år har minskat med närmare en tredjedel de senaste två åren. Under år 2020 bildades 123 nya biotopskyddsområden och 45 nya naturvårdsavtal, vilket är de former av formellt skyddad skog som Skogsstyrelsen bildar. Totalt omfattar de nya områdesskydden drygt 1 000 hektar produktiv skogsmark. Det kan jämföras med genomsnittet de senaste 20 åren som ligger på närmare 3 000 hektar per år. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Så mycket sjönk virkespriserna i fjol

  Etiketter: Skog
  Sammanställningen av statistiken om virkespriser för leveransvirke år 2020 visar på sjunkande priser jämfört med 2019. Massavedspriset gick ner med 11 procent och sågtimmerpriset med 7 procent, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor