Skogssällskapet

 • Lucka i lagen äventyrar svensk tallskog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sverige saknar lagstiftning som gör det möjligt för samhället att ingripa om svampangrepp hotar att skada skogar regionalt eller nationellt. Forskaren Jan Stenlid vill se en samhällsfunktion som kan bromsa skadeutveckling i tidigt skede och Skogssällskapet efterlyser att regleringar och insatser kan anpassas i ljuset av ny kunskap. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Internationella skogsdagen – en dag att lyfta skogens betydelse

  Etiketter: Skog
  Under internationella skogsdagen anordnar Skogssällskapet en seminariedag om skogen som arena för integration i Stockholm, Föreningen Skogen anordnar seminarium i riksdagen och runt om i världen uppmärksammas dagen på olika sätt./ Skogssällskapet
  Läs mer
 • Per Bergenheim blir ny VD för Skogssällskapets förvaltningsbolag i Baltikum

  Etiketter: Skog
  Sedan 2014 är Skogssällskapet närvarande i alla de baltiska länderna och verksamheten fortsätter att växa och utvecklas. Per Bergenheim har nu utsetts till ny VD för de tre förvaltningsbolagen i Estland, Lettland och Litauen. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Internationella kvinnodagen 8 mars: Kvinnorna kan vara skogsbrukets glömda hjältar

  Etiketter: Skog
  I ett pågående forskningsprojekt, finansierat av Skogssällskapet, kartläggs kvinnornas roll i skogsbrukets utveckling under perioden 1880–1950. Lars Östlund, professor i skogshistoria, tror att projektet kommer att förändra berättelsen om skogsarbetets historia. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • 16 miljoner till kunskap om nyckelbiotoper, diken, äganderättsanalys och 19 andra projekt

  Etiketter: Skog
  Med finansiering från Skogssällskapet ska bland annat äganderätten analyseras, kunskap om nyckelbiotoper sammanställas, brandens påverkan på markvegetationen undersökas och en metod för att prioritera vilka diken som behöver underhåll för att öka trädens tillväxt tas fram. 22 projekt får i år sammanlagt 16 miljoner kronor i anslag från Stiftelsen Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Skogssällskapet förändrar verksamhetsområdet utomhuspedagogik

  Etiketter: Skog
  Skogssällskapets personal inom området utomhuspedagogik kommer från och med 1 mars 2017 att anställas av Stiftelsen Skånska Landskap. Skogssällskapet ändrar därmed karaktär på sitt engagemang inom verksamhetsområdet utomhuspedagogik. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Utställningen ”Från rot till barr” vill höja statusen på kvalitets­virke från gran

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Granen (Picea abies) är vårt vanligaste trädslag i Sverige, och den används i dag framförallt till konstruktionsvirke och massaved. I utställningen ”Från rot till barr”, som bland annat fått stöd av Skogssällskapet, vill hemslöjds­konsulent Magnus Eriksson höja statusen på granen genom att visa på nya, icke-stereotypa sätt att använda den. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Enskildhet och tystnad viktiga sociala värden för glesbygdens skogsägare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Glesbygdens skogsägare lyfter enskildheten och tystnaden som viktiga sociala värden i skogen, visar ett projekt på Umeå universitet som Skogs­sällskapet har finansierat. Det är en kategori av sociala värden som inte direkt har diskuterats i nationella policys, men ett område som Therese Bjärstig, docent och forskare, tror kommer att bli allt viktigare. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Kunskap och proaktivitet behövs i arbetet med skogens upplevelsevärden

  Etiketter: Skog
  Stat och myndigheter behöver bli mer proaktiva i arbetet med skogens upplevelsevärden. Det visar ett projekt vid Umeå universitet som Skogssällskapet har finansierat. Projektet visar att de regionala variationerna är stora i hur upplevelsevärden (sociala värden) tas in i det formella skyddet av skog i dag. Samtidigt säger glesbygdens skogsägare att de saknar tillräcklig kunskap, nätverk och myndighetsstöd för att utveckla sina skogars sociala värden. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Seminariedag om skog och integration på Internationella skogsdagen 21 mars

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  På FN:s Internationella skogsdag anordnar Skogssällskapet en seminariedag i Stockholm på temat ”Skogen som arena för integration”. Du som jobbar med nyanlända, eller på annat sätt berörs av ämnet, får inspiration och praktiska verktyg för att se skogen som en resurs i integrationsarbetet. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor