Skogsindustrierna

 • Skogsutredningens förslag måste vägas mot andra samhällsmål: "Äganderätten försvagas"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I sitt remissvar på Skogsutredningens betänkande poängterar Skogsindustrierna riskerna för en försvagad äganderätt och vikten av att se till helheten för en hållbar utveckling. Linda Eriksson, skogsdirektör: "Skogsutredningen har valt att fokusera på svenska och internationella miljömål och åtgärder för att nå dem. Detta måste politikerna nu väga mot mål om fossilfrihet, klimatneutralitet och omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Först därefter kan de ta ställning till utredningens förslag om att undanta mycket stora arealer från skogsbruk," / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsindustrierna: EU-kommissionen missar klimatnyttan med att använda trä

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Skogsbruk finns med i kommissionens färdiga förslag till de delar av taxonomin som omfattar minskade klimatutsläpp och anpassningar till klimatförändringar. Däremot har man inte med klimatnyttan av att använda produkter tillverkade av råvara från skogen. Magnus Berg, Skogsindustriernas näringspolitiske chef: "Kommissionen tar enbart med skogens bidrag som kolsänka och missar alla verksamheter som använder trä som råvara. Undantaget är bioenergi. EU får en tuff uppgift i att skapa entusiasm för sin taxonomi hos de miljontals privatpersoner i EU som äger skog." / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • "DN tecknar missvisande bild av bioenergisektorn"

  Etiketter: Bioenergi
  Tidigare i veckan publicerade Dagens Nyheter en artikelserie med ambitionen att granska biobränslepolitiken. Mårten Larsson, ansvarig för bioenergifrågor hos Skogsindustrierna, välkomnar uppmärksamheten men känner inte igen sig i bilden som DN tecknar av hans bransch. Mårten Larsson är en av många sakkunniga som menar att ökad användning av hållbart producerad bioenergi är en ytterst central del i omställningen till ett fossilfritt och klimatneutralt samhälle: "Omställningen till ett fossilfritt energi- och transportsystem är enormt viktig om vi ska klara klimatkrisen". / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Felgrundad mediebild av läget i svenska skogen: "Eländesskildringen är en myt - slå hål på den"

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Allt är inte frid och fröjd med den biologiska mångfalden i skogen, men mycket går åt rätt håll. Den slutsatsen drar Mats Hannerz och Per Simonsson som på uppdrag av Skogsindustrierna gjort en fristående forskningsgenomgång för att ta reda på hur den svenska skogen mår. Det finns anledning att ifrågasätta mediebilden av tillståndet i våra svenska skogar. "Myten som sprids, jag kallar den ibland för eländes-skildringen, är det dags att slå hål på nu", säger Per Simonsson. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsnäringen – en viktig regional aktör

  Etiketter: Politics & Finance
  Skogsnäringen är en samhällsviktig näring, inte minst på regional nivå. I Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Jönköping står skogsnäringen för tio procent av förädlingsvärdet och cirka sju procent av antalet sysselsatta. Det visar rapporten Skogsnäringens betydelse för välfärden. Skogsnäringen har länge betytt mycket för den svenska ekonomin och för utvecklingen av välfärden. Nu kan Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna presentera nya siffror för branschens bidrag till samhällsekonomin i rapporten Skogsnäringens betydelse för välfärden. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsindustrierna bjuder in miljörörelsen till rundabordssamtal om biologisk mångfald

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vi ser ingen kris för den biologiska mångfalden, men vi är alltid öppna för diskussioner om hur hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald kan kombineras med moderna skogsbruksmetoder. Det skriver Skogsindustriernas VD Viveka Beckeman och styrelseordförande Henrik Sjölund, Holmen, i en slutreplik på Altinget: "Det gläder oss att WWF och Naturskyddsföreningen vill ta vår utsträckta hand för en konstruktiv dialog. Vi håller helt med om att det första steget är att enas om utgångsläget. En dialog om skogsbruk och biologisk mångfald, grundad på fakta, är precis vad som behövs. Vi bjuder nu in WWF, Naturskyddsföreningen med flera till rundabordssamtal och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog." / Altinget
  Läs mer
 • "Levande skogar behöver bättre preciseringar"

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Det tar tid att se effekter av miljöhänsynen i skogen. Arbetet skulle dock underlättas av bättre preciseringar av miljömålet Levande skogar. Linda Eriksson, Skogsindustriernas skogsdirektör, kommenterar Skogsstyrelsens senaste uppföljning: "Jag skulle välkomna mer konkreta och mätbara delmål kopplade till de förutsättningar vi vill skapa i skogen för en rik biologisk mångfald. Det skulle kunna ge stöd och vägledning åt det praktiska naturvårdsarbetet, vilket nuvarande preciseringar inte gör." / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Förändringar krävs om biologisk mångfald ska bevaras: "Vi tar gärna den utsträckta handen"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Djupgående förändringar krävs av svenskt skogsbruk om vi ska kunna bevara biologisk mångfald. Vi välkomnar en dialog om hur ett nytt sätt att förvalta skogen ska se ut, skriver WWF och Naturskyddsföreningen i en replik på Altinget: "När Skogsindustrierna nyligen lanserade sin rapport om skogens biologiska mångfald sträckte vd Viveka Beckeman ut handen för en konstruktiv dialog. Vi tar gärna Skogsindustriernas utsträckta hand. Vi ser att stora förändringar behöver ske inom skogsbruket och vill inget hellre än att det anpassas efter de gränser som naturen själv sätter." / Altinget
  Läs mer
 • "Mediabilden av skogen behöver breddas"

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Det är mycket bra att klimat- och miljöfrågorna bevakas allt mer hos flera breda nyhetsredaktioner. Det borde finnas både intresse och underlag för en bredare rapportering om skogsbruk med fler vinklar. Vi kommer att fortsätta dela med oss av våra nyheter och tar gärna både följdfrågor och debatter om skogens alla nyttor och möjligheter, skriver Jenny Spets Wojarski, Skogsindustriernas kommunikationsdirektör, med anledning av rapporten nyligen från Näringslivets Medieinstitut som granskat medierapporteringen i bl a SVT. / Skogsinduistrierna
  Läs mer
 • Skogsnäringen har goda möjligheter att ta del av EU:s rekordstora forskningsbudget

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Horisont Europa, EU:s nya ramprogram inom forskning och innovation till 2027, har lanserats. Det övergripande målet är att skapa ett grönt och digitalt Europa. "Målet för Horisont Europa passar väl med den svenska skogsnäringens vision att driva tillväxt i världens bioekonomi och med de prioriteringar som slagits fast i skogsnäringens forskningsagenda. Därför finns det goda möjligheter för näringen att ta del av anslagen", säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna. Budgeten för Horisont Europa är på 95,5 miljarder euro och är därmed troligen världens största forskningsprogram. / Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor