skogsdebatten

 • Mer kritik mot DN-bevakningen: "Svenska skogar kalhuggs inte för att producera biobränsle"

  Etiketter: Skog
  Svenska skogar kalhuggs inte för att producera biobränsle. Det säger företrädare för Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Energimyndigheten till Världen idag. De ger en lite annorlunda bild av hur skogsbruket bedrivs än den som nyligen lyftes fram i Dagens Nyheters granskning av bioenergipolitiken. / Världen idag
  Läs mer
 • SLU-forskare på DN Debatt: ”EU-forskares uppgifter om skogsbruk var gravt felaktiga”

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I en starkt polariserad kontext borde det vara viktigt att lyssna på forskarna. Men är de alltid att lita på? Det frågar sig Peter Högberg, professor i skoglig marklära och Jonas Fridman, senior miljöanalytiker, bägge på SLU: "Starka grupper pläderar för moratorium för skogsbruk, andra hävdar skogsbrukets positiva roll för klimatet. Vi beskriver ett fall där EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser med politiska implikationer. Tyvärr lever forskarsamhället inte alltid upp till högt ställda förväntningar." / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • 250 skogsägare i SvD: Vill se naturnära skogsbruk inom ekosystemens ramar

  Etiketter: Skog
  Miljömålen bör styra så att skogsbruket anpassas för långsiktig produktion inom ekosystemens ramar. Det skriver cirka 250 privata skogsägare i SvD: "Vi är varken kritiska till naturvård eller nyckelbiotoper. Vi respekterar skogens ekosystem och vill bruka den med skonsammare och naturnära metoder för att gynna oss själva, kommande generationer, landsbygden, biologisk mångfald, svamp- och bärplockning, friluftsliv och rekreation. Skogen är viktig för oss, både socialt, kulturellt och ekologiskt. Vidsträckta skogars växt- och djurliv är oumbärliga i hur Sverige uppfattas utomlands och här hemma". / Svenska Dagbladet
  Läs mer
 • Ledare i DN: Klimatfrågan borde ges större tyngd i Sveriges skogspolitik

  Etiketter: Skog
  DN:s granskning av skogsindustrin visar att mer kan göras för att betona klimataspekterna i skogspolitiken. Skogen kommer att kunna bli en faktor för både välstånd och omställning. Nej, all skog kan inte lämnas orörd, men skogsbruket heller inte maximeras. Det krävs regler och incitament för att virket ska tas till vara, gärna till långlivade produkter, och att endast restprodukter används till bioenergi. Och för att slå vakt om den biologiska mångfalden. Ett ansvarsfullt skogsbruk kommer även fortsättningsvis att spela en viktig roll i både svensk ekonomi och vårt klimatarbete. / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • Centern på DN Debatt: ”Enkelspårig debatt om skogen kan bromsa klimatarbetet”

  Etiketter: Skog
  Det är en riskfylld strategi när debattörer och EU-kommissionen hävdar att det bästa för klimatet är att låta skogen stå, skriver Annie Lööf (C) med flera påm DN Debatt idag. I debatten åter­kommer många enkelspåriga perspektiv som kan leda fel. Exempelvis är den hållbara bioenergin viktig i Sveriges ambition att öka det förnybara – den kan fasa ut fossila energislag och ta tillvara på restprodukter från skogsbruket. / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • "Mediabilden av skogen behöver breddas"

  Etiketter: Skog
  Det är mycket bra att klimat- och miljöfrågorna bevakas allt mer hos flera breda nyhetsredaktioner. Det borde finnas både intresse och underlag för en bredare rapportering om skogsbruk med fler vinklar. Vi kommer att fortsätta dela med oss av våra nyheter och tar gärna både följdfrågor och debatter om skogens alla nyttor och möjligheter, skriver Jenny Spets Wojarski, Skogsindustriernas kommunikationsdirektör, med anledning av rapporten nyligen från Näringslivets Medieinstitut som granskat medierapporteringen i bl a SVT. / Skogsinduistrierna
  Läs mer
 • Skogsdebatten i media: "SVT inte opartiskt"

  Etiketter: Skog
  I ljuset av debatten om klimatet så har frågan om skogen blivit högaktuell. Gör den mest nytta som brukad eller skyddad? Det är en fråga som diskuteras ihärdigt bland forskare och intresseorganisationer. En omistlig del i debatten är ett sakligt informationsunderlag från nyhetsrapporteringen. Men hur är det egentligen med SVT:s skogsbevakning i stort, är den opartisk? Näringslivets Medieinstitut (NMI) har undersökt frågan. NMI har granskat SVT:s och Smålandspostens (SMP) rapportering om skogsbruk i förhållande till klimat och miljö och funnit stora skillnader. / Näringslivets Medieinstitut
  Läs mer
 • Sanningarna om skog och klimat: ”Alla har rätt!”

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Hur är det möjligt att man kommer fram till så olika slutsatser om skogens roll för klimatet? Frågan går till Lars Högbom, Skogforsk: ”En del av problemet är ju att alla har rätt, givet de antaganden som man baserar sin analys på. Men i debatten bemöter man inte varandras argument, utan framför bara sina egna. Dessutom råder det ofta en otydlighet kring vilka antaganden som respektive slutsats baseras på, vilket gör debatten förvirrad.” / Skogssällskapet
  Läs mer
 • C ryter ifrån mot MP i skogsdebatten

  Etiketter: Skog
  I DN gick Miljöpartiets nya språkrör Märta Stenevi tillsammans med partikollegan Per Bolund nyligen ut och krävde kraftigt ökade avsättningar av skog. Nu ryter Centerpartiets skogspolitiska talesperson Peter Helander ifrån och menar att man redan lever upp till det i riksdagen beslutade målet om skogsskydd. / Skogsaktuellt
  Läs mer