Skogforsk

 • Tveksam effekt av granbarkborrefällor

  Etiketter: Skog
  Fällor som används för att locka till sig och fånga granbarkborrar har tveksam effekt när det gäller att minska angreppen av granbarkborre i närbelägen skog. Det visar en ny rapport från Skogforsk där man undersökt två olika typer av feromonfällor. "Sammantaget visar inte studien på någon tydlig effekt av fällorna. Angreppen och skadorna på träden blev lika stora i de områden som haft fällor som i våra kontrollområden som inte haft fällor", säger projektledaren Per-Erik Larsson, Södra skogsägarna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Handledning om markfuktighetskartor: "Förbättrar skogsbrukets miljöhänsyn"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En handledning om hur man kan använda markfuktighetskartor i skogsbruket har tagits fram. Den beskriver även vad som kännetecknar fyra olika typer av markfuktighetskartor. I denna handledning ges exempel på hur markfuktighetskartor kan användas för att förbättra skogsbrukets miljöhänsyn. Handledningen är tänkt för planerare, maskinförare, entreprenörer, privata skogsägare och tjänstemän i skogsbruket och vid olika myndigheter. / Skogforsk
  Läs mer
 • Kan framtidens röjning ske med robotar?

  Etiketter: Skog
  Kan framtidens röjning ske med röjningsrobotar? Ett examensarbete gjort på Örebro universitet har studerat hur rörelseplanering för en robotarm med ett tänkt röjverktyg kan se ut. Rörelseplanering innebär att en dator beräknar hur en robot ska röra sig för att utföra en uppgift utan att kollidera med sig själv eller med sin omgivning. Den här tekniken kan användas på kranarmar för att automatisera delar eller hela uppdrag. / Skogforsk
  Läs mer
 • Älgskadeinventeringen ger besked: Påverkar vargen älgskadorna på tall?

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Leder vargens predation på älg till minskade betesskador inom Sveriges vargområden? Den frågan ställs i en forskningsartikel, publicerad av SLU och Skogforsk. De stora rovdjuren tycks ha liten påverkan på andra nivåer i näringskedjan i Sverige. En förklaring kan vara att bytesdjuren i stället påverkas mer av högt jakttryck och intensivt jord- och skogsbruk. / SLU
  Läs mer
 • Nu kommer AI även i skogen: Planeringsrobot för traktplanering

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med AI, artificiell intelligens, kan framtidens traktplanering automatiseras och effektiviseras. Resultaten visar att vissa arbetsmoment av traktplaneringen är möjliga att automatisera idag, medan andra kräver fortsatta fältkontroller. / Skogforsk
  Läs mer
 • Fortsatt brist på förädlat skogsodlingsmaterial

  Etiketter: Skog
  Förädlat skogsodlingsmaterial vid föryngring ökar tillväxten under hela omloppstiden. Trots stora satsningar på utbyggnad av fröplantager för hela Sverige, räcker fröproduktionen ändå inte till. Analysen av fröförsörjningen visar att det råder brist på granfrö för stora delar av Sverige. I dagsläget är det bara två av nio zoner som har full behovstäckning av förädlat frö. Situationen ser heller inte ut att förbättras under de närmaste tio åren och full behovstäckning kommer inte att uppnås under den studerade perioden fram till 2064. / Skogforsk
  Läs mer
 • Så lyckades skogsbrukets naturhänsyn år 2019

  Etiketter: Skog
  Hur ser den generella naturhänsynen ut i svenskt skogsbruk? En ny rapport sammanfattar resultaten från fältsäsongen 2019. Resultaten bygger på data insamlat från totalt 277 trakter fördelade på SCA, Sveaskog, Södra skogsägarna, Norra skogsägarna och BillerudKorsnäs. Inventeringen har utförts av skogsföretagen själva, på egen och annans skog som är avverkad under 2018 och 2019. / Skogforsk
  Läs mer
 • Nya brandriskprognoser från MSB gagnar skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) lanserar nu förbättrade brandriskprognoser. Det har länge efterfrågats av skogsbrukets arbetsgrupp för skogsbrandförebyggande arbete, AG Brand. Gruppens verksamhet koordineras av Skogforsk.”Det är bra att vi nu får vassare prognoser att luta oss emot när vi ska fatta beslut om hur vi ska agera vid maskinarbete under skogsbrandsäsong", säger Tomas Johannesson, projektledare på Skogforsk. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogforsk miljonsatsar på nya växthus i Sävar

  Etiketter: Skog
  Skogforsk investerar nära två miljoner kronor i två nya mobila växthus vid skogsträdsförädlingen i Sävar. I växthusen ska blomning hos gran och tall stimuleras samt korsningar underlättas. Skogsträdsförädling innebär i korthet att man skapar en ny generation förädlingsmaterial (frö till skogspantskolor) genom att i ymparkiv korsa ett antal utvalda träd. Den nya generationen förädlingsmaterial används för att anlägga fröplantager där på sikt förädlat skogsfrö skördas. / Skogforsk
  Läs mer
 • Vad ger en tätare laserskanning skogsbruket?

  Etiketter: Skog
  Laserskanningar har förenklat och ökat precisionen i skogsbruket. Kommande skanningar kan ge upphov till nya innovationer inom skoglig planering, skogsbrukets operationer och automation. Under hösten 2020 har Skogforsk genomfört en förstudie för att utröna vilka mervärden som uppstår med en tätare laserskanning. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor