skalbagge

 • Mulmholkar ger nya svar på frågor om biologisk mångfald

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Många skalbaggar lever i den murkna veden i ihåliga gamla lövträd. Men spelar det någon roll för nedbrytningen vilka arter som hittar dit? Ja det gör det, enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Linköpings universitet. De har med hjälp av så kallade mulmholkar utforskat en av ekologins knäckfrågor: hur hänger biologisk mångfald (vedskalbaggar) ihop med funktioner i ekosystemet (nedbrytning av ved). / SLU
  Läs mer
 • Den hotade ekbocken återetableras

  Etiketter: Skog
  Den större ekbocken, en av våra största skalbaggar, är en hotad art. Den har tidigare förekommit i Skåne, Blekinge, Halland och Småland, men finns numera endast på Öland. Nu görs försök med att etablera den i Björnö naturreservat, norr om Kalmar. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Roséns Linnépris till initiativrik kunskapsspridare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Som 11-åring samlade Ulf Gärdenfors skalbaggar i skånska bokskogar. Nu belönas han för sin gärning som artforskare och kunskapsspridare. / SLU
  Läs mer
 • Ny metod kan rädda hotade skalbaggar

  Etiketter: Skog
  Virkeshögar i skogen utgör en dödsfälla för skalbaggar som lockas att lägga sina ägg där. När virket skickas till flisning förstörs nämligen äggen för många av skalbaggarna som i dagsläget är hotade. / Svt
  Läs mer
 • Kan vi kompensera för bortfall av livsmiljöer vid uttag av biobränsleved?

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  I de stubbar, grenar och toppar som lämnas kvar efter avverkning lever många arter av skalbaggar, lavar, mossor och svampar. I ökande utsträckning tas nu även dessa avverkningsrester ut för att användas som biobränsle. / SLU
  Läs mer
 • Skalbagge hotar ta kål på Kanadas tallskog

  Etiketter: Skog
  Dendroctonus ponderosae Hopkins, Mountain Pine Beetle, en skalbagge, 4,0 - 7,5 mm lång, håller sakta men säkert på att äta sig igenom Kanadas tallskog. Baggen har funnits under lång tid i bestånd av contortatall i norra British Columbia där den angripit endast 80- till 100-åriga träd. Kalla vintrar har länge hållit den i schack, dödat larverna och hållit skalbaggens spridning tillbaka. / SP
  Läs mer
 • Gammal asp är nödvändig för hotade baggar

  Etiketter: Skog
  Aspträd blir allt ovanligare i naturskogar. I brukad skog finns det gott om sly och ung asp men sällan gamla eller döda träd. För arter som är beroende av gamla aspar för att överleva, till exempel skalbaggsarterna aspbarkgnagare och aspsplintbock, är framtidsutsikterna dåliga om inget görs. / Länsstyrelsen i Stockholms län
  Läs mer
 • Fruktad skalbagge svärmar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen bekymrad över stormfällningar. Enligt Skogsstyrelsen har granbarkborrarna nu börjat svärma när det blivit varmare väder. Vid 18 grader gör de det. / svt nyheter regionalt
  Läs mer