remiss

 • Remiss Skogsskötsel med nya möjligheter

  Etiketter: Skog
  En hög skogsproduktion är ett centralt medel för att uppnå en uthållig utveckling och KSLA ser positivt på att Skogsstyrelsen har bjudit in skogsbruket, forskningen och andra intressenter att ge förslag på produktionshöjande åtgärder. / KSLA
  Läs mer
 • Remiss Skogsskötsel med nya möjligheter

  Etiketter: Skog
  KSLA har beretts tillfälle att till Skogsstyrelsen lämna synpunkter på rapporten Skogsskötsel med nya möjligheter. / KSLA
  Läs mer
 • Specialforum för jaktbeslut på remiss

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Förslag om ändring i jaktförordningen och förordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet har nu skickats ut på remiss från Näringsdepartementet. Där föreslås att beslut om jakt efter de fem stora rovdjuren (björn, varg, järv, lo och kungsörn) ska överprövas av en förvaltningsrätt, nämligen Förvaltningsrätten i Luleå. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Remiss: Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen – Utökat ansvar och egenkontroll med mera

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har tagit fram förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen som nu skickas ut på remiss. Remissen är öppen för alla som önskar yttra sig. Skogsstyrelsen föreslår i skrivelsen att den som erhållit rätt att avverka eller åtagit sig att utföra annan anmälningspliktig åtgärd (uttag av skogsbränsle eller skyddsdikning) ska vara skyldig att anmäla åtgärden till Skogsstyrelsen istället för skogsägaren. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Viktig remissrunda om Levande skogar

  Etiketter: Skog
  Nu går Skogsstyrelsens fördjupade utvärdering av miljömålet Levande skogar ut på remiss. Skogsstyrelsen eftersträvar ett brett deltagande i arbetet med att utvärdera möjligheterna att nå målet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Förslag till nya föreskrifter om virkesmätning nu ute på remiss

  Etiketter: Skog
  Förslag till ny virkesmätningslag innehåller bland annat nya bestämmelser om egenkontroll, anmälningsskyldighet och noggrannhetskrav för mätning av energiinnehåll. Remisstiden går ut den 9 juni 2014. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Förslag från ”Dialog om miljöhänsyn” går nu ut på remiss

  Etiketter: Skog
  De första leveranserna från projektet ”Dialog om miljöhänsyn” är klara och går nu ut på bred remiss. Det handlar om förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen samt förslag till kravspecifikation på uppföljningssystem. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Dricksvatten ska bli riksintresse

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Havs- och vattenmyndigheten bidrar till att trygga dricksvattenförsörjningen i landet genom att inrätta riksintressen. Myndigheten har skickat ut en remiss till bland andra länsstyrelserna i landet, för att starta ett arbete med att föreslå vilka områden för dricksvattenanläggningar som bör klassas som riksintressanta. Hittills har endast Bolmentunneln som förser 700 000 människor i Skåne med dricksvatten blivit klassad som riksintresse. / Havs- och vattenmiljömyndigheten
  Läs mer