Regeringen

 • Ersättning för nekat avverkningstillstånd i fjällnära skogar: 365 MSEK

  Etiketter: Skog
  Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2021 att 365 miljoner kronor tillförs Skogsstyrelsen för ersättning till skogsägare som nekas avverkningstillstånd i fjällnära skogar. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. / Regeringen
  Läs mer
 • Landsbygdsministern möter myndigheter om bekämpning av granbarkborrar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Läget är fortsatt allvarligt vad gäller utbrott av granbarkborrar i svenska skogar. Inventering från 2020 visar på angrepp i skog motsvarande nästan 10 % av en årsavverkning. Mot bakgrund av det omfattande utbrottet bjuder landsbygdsminister Jennie Nilsson i dag in Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet till ett möte för att diskutera pågående bekämpning och förebyggande åtgärder. / Regeringen
  Läs mer
 • Utsläpp från arbetsmaskiner måste minskas

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att utveckla registerföringen av arbetsmaskiner. Syftet är att skapa bättre möjligheter att bland annat kontrollera arbetsmaskiners utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Arbetsmaskiner, till exempel traktorer, grävskopor och truckar, står för ungefär sex procent av Sveriges klimatpåverkan och utsläppen har ökat sedan 1990. / Regeringen
  Läs mer
 • Skogsutredningen blev en besvikelse

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog ser med oro på den skogsutredning som idag lämnats till regeringen. Utredningen föreslår bland annat att hundratusentals hektar skog, framförallt i fjällnära skogar, ska undantas från brukande och att nya krav ska ställas på skogsägare. / Mellanskog
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen begär 360 miljoner kronor av regeringen för att klara ersättningar i fjällnära skog

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen begär ytterligare 360 miljoner kronor i anslag av regeringen för år 2021. Pengarna behövs för att kunna betala intrångsersättning för de stora volymer nekad avverkning i fjällnära skog som bedöms bli aktuella under det kommande året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Regeringen föreslår att 100 miljoner satsas på hållbar besöksnäring

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Regeringen menar att förutsättningen för att kunna bo, verka och leva i alla delar av landet är att det finns företag och arbetstillfällen. I budgetpropositionen för 2021 föreslås därför satsningar på en hållbar besöksnäring i hela landet. 100 miljoner kronor öronmärks för besöksnäringens omställning och utveckling. / Naturturismföretagen
  Läs mer
 • Stor satsning mot skogsskador i regeringens budgetförslag

  Etiketter: Skog
  Regeringen föreslår att Skogsstyrelsens arbete mot skogsskador förstärks med 30 miljoner kronor årligen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Regeringen beslutar om ytterligare en coronasatsning på lantbruksuniversitetet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Högskolan förstärks för att möta utbildningsbehov och motverka arbetslöshet i coronakrisens spår. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) får ytterligare tillskott och kan genom satsningen inrätta platser för utbildning till bristyrken och för livslångt lärande. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Naturnära jobb skapas i hela landet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen har nu beslutat om uppdraget hur satsningen Naturnära jobb ska genomföras. Hela landet omfattas och under hösten planeras 608 platser till personer långt ifrån arbetsmarknaden. Ett syfte är att lindra arbetslösheten kopplad till det pågående utbrottet av det nya coronaviruset. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Trästad växlar upp arbetet med stöd från regeringen

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Föreningen Trästad Sverige har beviljats ett bidrag på två miljoner kronor för år 2020 av regeringen. Syftet är att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer

Sidor