nyckelbiotop

 • Ny rapport om nuläget för skogens nyckelbiotoper

  Etiketter: Skog
  För första gången finns en samlad bild av registrerade nyckelbiotoper och vilka arealer och naturtyper det handlar om. Dessutom har ett 20-tal intressenter i skogssektorn redogjort för hur de ser på arbetet med nyckelbiotoper. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Dyrast naturhänsyn är inte alltid effektivast

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Billiga former av naturhänsyn vid avverkning är ofta kostnadseffektiva. Att spara levande lövträd, döda träd och lågor kostar t.ex. lite, men kan bidra mycket till biologisk mångfald. En åtgärd som är dyr men ändå kostnadseffektiv är att spara nyckelbiotoper. Det visar den forskning som har gjorts om vad man får för pengarna vid olika typer av naturhänsyn. / SLU
  Läs mer
 • Fantastiska Fyledalen blir naturreservat 29 maj 2015

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Klimat & Miljö
  Fyledalen är ett riksintresse för naturvård med värden av internationell betydelse. Området ingår i nätverket av Europas finaste naturområden, Natura 2000. Hela området har ett stort antal nyckelbiotoper och är av riksintresse även för kulturmiljö med forn- och kulturlämningar. Den 29 maj invigs naturreservatet, ett 853 hektar stort område av Fyledalen som omfattar tre kommuner, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. / WWF
  Läs mer
 • Ta ut avverkningsrester för energiproduktion

  Etiketter: Bioenergi
  Genom att ta ut avverkningsrester för energiproduktion kan användningen av fossila bränslen minska och därmed kan du bidra i arbetet att minska mänsklig klimatpåverkan. Det är dock viktigt att uttaget inte leder till en försämrad miljö i skog och vatten. Det ideala objektet för skogsbränsle ligger vid en bra bilväg, innehåller mycket grenar och toppar (grot) samt har en mark med god bärighet. Du bör inte ta ut skogsbränsle i form av grot eller stubbar från skog med en hög andel värdefulla kulturmiljöer eller skog med höga naturvärden som exempelvis vissa sumpskogar och nyckelbiotoper, om dessa värden kan ta skada. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor