Naturvårdsverket

 • Gapen mot klimatmålen minskar - men fler åtgärder och mer styrning behövs

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Naturvårdsverket bedömer att gapen till Sveriges klimatmål minskar till följd av ökad styrning för transporter och industri, men mer styrning och åtgärder behövs. Målet för år 2020 uppskattas kunna nås. "Styrning och åtgärder behöver komma på plats nu i närtid för att kunna ge effekt bortom år 2030", säger Johan Bogren, chef på Klimatstyrmedelsenheten. / Naturvårdsverket.
  Läs mer
 • Sverige har fått 131 nya naturreservat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Totalt ökade ytan av naturreservat i Sverige med drygt 159 000 hektar under år 2020. Det innebär att ännu mer värdefull natur och alla dess arter är skyddad för framtiden, från fjällnära skogar till ängar och hagar, våtmarker och artrika marina miljöer. Det finns nu 5 242 naturreservat i Sverige och sammanlagt över 5 miljoner hektar naturreservat. De nya naturreservaten har bildats både av länsstyrelser och av kommuner. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Uppdrag till Naturvårdsverket om skydd av natur

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa vilka typer av skyddsformer av värdefull natur som rapporteras och jämföra det med andra länders. Naturvårdsverket rapporterar årligen till Europeiska Miljöbyrån hur mycket land och sötvatten som skyddas i Sverige, vilket kan jämföras med andra länder. Värdefull natur kan skyddas till exempel som nationalparker eller naturreservat. Myndigheten får nu i uppdrag att göra en jämförande studie hur andra länder, t.ex Tyskland och Estland redovisar skyddad natur. / Regeringen
  Läs mer
 • Mer pengar till värdefull natur i hela landet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Fler skyddade naturområden, mer tillgängliga naturupplevelser, insatser för våtmarker, statliga leder, pollinatörer och hotade arter. Det är några av satsningarna i den årliga fördelningen av resurser för skydd och åtgärder för värdefull natur. Budgeten för år 2021 innebär en kraftig höjning av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar nu stora delar av medlen till alla länsstyrelser och de stiftelser som skyddar värdefull natur och genomför åtgärder i hela landet. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Våtmarkskonventionen fyller 50 år - våtmarkernas betydelse allt viktigare

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den äldsta internationella naturvårdskonventionen, den om våtmarker, fyller 50 år den 2 februari 2021. Världens våtmarker har livsviktiga funktioner, både för människor, djur och växter, men trots det förstörs eller skadas allt fler av dessa värdefulla miljöer. Konventionen syftar till att få medlemsländerna att skydda våtmarker och se till att de nyttjas på ett klokt sätt. "Det viktigaste är att jobba vidare med områdesskydd och restaurering av våtmarker och vattendrag som påverkats negativt av mänsklig aktivitet", säger Jenny Lonnstad på Naturvårdsverkets landskapsenhet. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Sök bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten: 5 MSEK väntar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu kan organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 31 mars för att få ta del av de 5 miljoner kronor som fördelas under år 2021. "I förlängningen ska detta arbete leda till att fler människor väljer att vara ute i naturen, känner sig hemma där och till att problem med skador och störningar minskar", säger Sanja Kuruzovic på Naturvårdsverket. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Hur ska ersättningen till markägare hanteras vid artskyddsärenden?

  Etiketter: Skog
  Den påbörjade revideringen av Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma artskyddsriktlinjer inväntar klarhet i hur ersättning till markägare ska hanteras. ”Vi behöver invänta ett tydligare rättsläge om hur ersättning till markägare ska hanteras innan vi kan vägleda mer”, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Digitalt teoriprov för jägarexamen lanseras i mars 2021

  Etiketter: Outdoor life & hunting
  I början av det nya året kommer jägarexamens teoriprov att genomföras digitalt stället för med papper och penna. Just nu pågår slutliga tester av systemet. Utbildning av provledare påbörjas i februari: ”Just nu genomför vi de sista testerna av systemet innan vi börjar testa i skarpt läge”, säger handläggare Daniel Bladh. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Naturen lockar i svåra tider

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturen får oss att må bra. Det upptäckte många under sommaren 2020. En undersökning som Naturvårdsverket har gjort visar på rekordmånga besökare. En trend som också går igen i Västra Götaland. / Länsstyrelsen Västra Götaland
  Läs mer
 • Nya utsläppssiffror från Sveriges markanvändning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ny statistik visar att Sveriges skog och mark fortsätter att motverka ökande växthusgaser i atmosfären. Statistiken för år 2019 visar att skogen och marken tog upp 35,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. / Naturvårdsverket
  Läs mer

Sidor