naturvärde

 • Skog avverkas trots naturvärden

  Etiketter: Skog
  Det har avverkats stora områden biologiskt värdefull skog i Norrlands inland de senaste 17 åren. Det handlar om flera tusen hektar om året. Det är mer än Skogsstyrelsen tidigare bedömningar. / Svt
  Läs mer
 • Invigning av Holmens första Kunskapsskog

  Etiketter: Skog
  På onsdagen den 5 juni invigs Holmen Skogs första Kunskapsskog i Kunnådalen, Ångermanland. Kunskapsskogarna är större sammanhängande skogsområden med höga naturvärden som syftar till att öka kunskapen om hur man med ett hållbart skogsbruk kan bidra till både en ökad biologisk mångfald och en ökad tillväxt. / Holmen
  Läs mer
 • Replik: Svenska skogsägare fråntas inga skogar utan ersättning

  Etiketter: Skog
  Karin Perers, skriver i en debattartikel i DT, felaktigt att naturvården fråntar skogsägarna möjligheten att bedriva skogsbruk på egna... / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Skogsägare som nekats avverka i fjällnära har rätt till ersättning

  Etiketter: Skog
  Skogsägare som inte får avverka i fjällnära skogar på grund av höga naturvärden har rätt till ersättning på samma nivå som för naturreservat. Det har mark- och miljödomstolen i Umeå kommit fram till sedan man prövat fem fall där skogsägare i Västerbotten stämt staten för att få ersättning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Många fåglar i äldre granskog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En undersökning av fågelbestånden i barrdominerade skogar bjöd på flera överraskande resultat. Nästan lika många arter fanns i 80-åriga granskogar som i reservat. Resultaten ifrågasätter att vissa arter är indikatorer för höga naturvärden. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Det är vid röjningen du formar skogen

  Etiketter: Skog
  Röjning är när du fäller träd och lämnar dem på marken för att förmultna. Du behöver röja plant- och ungskog för att du ska få ett bra ekonomiskt utfall. När du röjer kan du också förstärka och utveckla beståndets naturvärden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Gallrar fram ädellövskogen

  Etiketter: Skog
  Ibland är aktivt skogsbruk en förutsättning för att skapa naturvärden. Forskarna testar möjligheterna på det som blir några av landets vackraste försöksytor. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Fler insatser och mer tid krävs för att nå miljömål i skogen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det pågår mycket bra miljöarbete, men insatserna räcker inte för att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar till år 2020. Skydd av skogar med höga naturvärden, naturvårdande skötsel och det pågående arbetet med att förbättra miljöhänsynen vid avverkning är viktiga insatser vars värde dessutom ökar över tid. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Går det att bedriva skogsbruk och bevara höga naturvärden?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med en nya 360-film tar vi skogen till staden. Följ med oss till en gammal tallskog där vi söker svar på frågan;går det att bedriva skogsbruk och samtidigt bevara höga naturvärden? / Skogforsk
  Läs mer
 • Kräver ny politisk inriktning

  Etiketter: Skog
  Norra efterlyser en skogspolitik som bygger på frihet under ansvar och som inte straffar skogsägare som skapar höga naturvärden. Vi måste tillbaka till den ursprungliga tanken om att nyckelbiotoperna ska vara de högsta naturvärdena i landskapet och att det ska vara mindre områden. Ingen ska mot sin vilja och utan ersättning hindras att bruka sin skog. / Norra Skogsmagasinet
  Läs mer

Sidor