naturskog

 • Insändare Dagens Nyheter. ”Sveaskog en skamfläck för biologisk mångfald”

  Etiketter: Skog
  INSÄNDARE. De gamla naturskogarna är på väg att försvinna – med politikernas goda minne. Statens bolag Sveaskog är en skamfläck för naturvård och biologisk mångfald, skriver Peter Lindgren och Agneta Blomqvist. / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • Insändare DN: ”Skydda mer av den naturskog som finns kvar”

  Etiketter: Skog
  INSÄNDARE. Det är skandal att svenskt skogsbruk inte längre ses som ett internationellt föredöme. Nu måste vi skydda mer av den naturskog som finns kvar, skriver jägmästaren Peter Lindgren. / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • Äldre naturskogsartade skogar vanligast att skydda

  Etiketter: Skog
  2015 tecknades fler naturvårdsavtal, men något färre biotopskydd för värdefulla skogsområden jämfört med 2014. Totalt skyddades en något större areal skog. Flest nya områden med skyddad skog fick Dalarnas, Skåne, Norrbottens och Västra Götalands län. Störst areal skyddades i Dalarna och Norrbotten. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • De belönades med 100 000 för sitt företagande – det kan hända dig med

  Etiketter: Skog
  Peter Saarikoski och Eva Pettersson med egna företaget Naturskog blev Årets Spjutspets 2015. Nu letar vi efter nya Spjutspetsar. / Land.se
  Läs mer
 • Naturskog är Årets spjutspets i de gröna näringarna

  Etiketter: Skog
  Naturskog AB, som drivs av Peter Saarikoski och Eva Pettersson, har utsetts till årets Spjutspets 2015. De kommer ta emot priset på 100 000 kronor under LRFs riksförbundsstämma den 27 maj. / LRF
  Läs mer
 • Är artmångfalden större i en skog vid kontinuitetsskogsbruk än vid trakthyggesbruk?

  Etiketter: Skog
  Malin Leverin har utforskat skogsbrukets påverkan på artmångfalden hos mossor och lavar i sitt examensarbete på Ekologiprogrammet på Institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde. Sveriges vanligaste skogsbruksmetod, trakthyggesbruket, har medfört problem för skogens artmångfald. År 2010 fanns det i Sverige 319 stycken hotade mossor och lavar som var kopplade till skogen. Alternativet till denna skogsbruksmetod finns i kontinuitetsskogsbruket som var vanligt förr. Denna rapport avser jämföra och redogöra för eventuella skillnader i artmångfalden av mossor och lavar mellan de tre skogstyperna naturskog, kontinuitetsbrukad och trakthyggesbrukad skog. / Högskolan i Skövde
  Läs mer
 • Naturskog och vildmarkskänsla - vandringsled invigs vid Haddebo

  Etiketter: Klimat & Miljö
  På lördag 24 maj kl 10 invigs Naturstig Hjärta i Haddebo Kronopark. Här finns Hallsbergs kommuns största koncentration av äldre barrskogar med höga naturvärden. / Sydnärke-nytt
  Läs mer
 • Strid om nytt naturreservat i Ardre på Gotland

  Etiketter: Skog
  Området kring Mullvalds strandskog vid Ardrestranden norr om Ljugarn, är på väg att bli naturreservat. Men flera skogsägare är kritiska till planerna på att återskapa en naturskog och tror att det snarare kommer att minska tillgängligheten. / SR Gotlandsnytt
  Läs mer
 • Gammal asp är nödvändig för hotade baggar

  Etiketter: Skog
  Aspträd blir allt ovanligare i naturskogar. I brukad skog finns det gott om sly och ung asp men sällan gamla eller döda träd. För arter som är beroende av gamla aspar för att överleva, till exempel skalbaggsarterna aspbarkgnagare och aspsplintbock, är framtidsutsikterna dåliga om inget görs. / Länsstyrelsen i Stockholms län
  Läs mer
 • Debatt: 180 000 kräver att IKEA stoppar skövlingen

  Etiketter: Skog
  Tidigare i år har SVT och tysk tv samt föreningen Skydda Skogen rapporterat om Ikeas skövling av intakta naturskogar i ryska Karelen, vilket har lett till internationella protester mot möbeljätten. I fredags överlämnade Skydda Skogen 180 000 namnunderskrifter till Ikea med krav på att företaget ska hålla sina miljölöften till kunderna och omedelbart upphöra att avverka skyddsvärd skog i ryska Karelen. / Skydda skogen
  Läs mer

Sidor