miljöhänsyn

 • Skogsstyrelsen skärper tillsynen över gotländska skogsägare

  Etiketter: Skog
  Under 2013 skärper Skogsstyrelsen tillsynen när skogsägare anmäler att de vill slutavverka sin skog. Detta för att tydliggöra hur Skogsvårdslagen ska tolkas så att miljöhänsynen vid avverkning förbättras. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny kvalitetskontroll stärker behovet av nytt sätt för att följa upp miljöhänsyn i skogen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen inventerar varje år ett antal områden innan avverkning för att se vilka miljövärden som bör bevaras. Skogsstyrelsens kvalitetskontroll visar nu på stora skillnader i de bedömningar som görs. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsens årsredovisning 2012

  Etiketter: Skog
  2012 stod frågan om bättre miljöhänsyn högt på Skogsstyrelsens dagordning. För att göra tydligare vilka krav skogsvårdslagen ställer har antalet förelägganden och förbud inom tillsyn ökat under året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen skärper tillsynen ytterligare

  Etiketter: Skog
  2012 utfärdades dubbelt så många förbud mot olika skogliga åtgärder som året innan. Detta för att säkerställa att miljöhänsyn enligt 30 § skogsvårdslagen tas. 2013 skärps tillsynen ytterligare genom att beslut om föreläggande och förbud i vissa fall ska kunna tas utan besök i fält. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Faktabaserad hänsynsuppföljning välkomnas

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna välkomnar Skogsstyrelsens beslut att ändra metodiken för uppföljning av miljöhänsyn vid föryngringsavverkningar. Beslutet om en ny hänsynsuppföljning ökar möjligheterna att åstadkomma bättre miljöhänsyn i skogen. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen tar fram nytt system för att följa upp miljöhänsyn i skogen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen tar nu nästa steg i arbetet med att förbättra uppföljningen av hur miljöhänsyn tas i skogsbruket. Idag fattades beslut om de första förändringarna. Målet är ett system som mer aktivt kan bidra till bättre miljöhänsyn i skogsbruket genom ökad tydlighet om var bristerna finns. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen tydliggör redovisningen av miljöhänsyn vid avverkning

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen vill tydliggöra vad som brister i den miljöhänsyn som tas vid avverkningar. Därför redovisas i år hänsynsuppföljningens resultat utifrån hur enskilda miljövärden påverkas. I ett första steg redovisas hänsyn tagen till bland annat hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer och vid transporter över vattendrag. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Statistik över miljöhänsyn vid föryngringsavverkning nu publicerad

  Etiketter: Skog
  Resultat från Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning har idag publicerats på Skogsstyrelsens webbsida. Redovisningen har i år genomgått vissa förändringar jämfört med tidigare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Naturskyddsföreningen väljer bort möjlighet att påverka

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsen kommenterar Naturskyddsföreningens beslut att lämna ”Dialog om miljöhänsyn”. Skogsstyrelsen beklagar att Naturskyddsföreningen väljer att lämna flertalet arbetsgrupper inom projektet ”Dialog om miljöhänsyn”. Det är viktigt att alla delar av skogssektorn deltar för att få en gemensam syn på god miljöhänsyn och genomföra konkreta förbättringar i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor