miljöhänsyn

 • Tydligare regler ska ge effektivare miljöhänsyn

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nu tydliggörs reglerna för prioritering av miljöhänsyn och skydd av arter vid skötsel av skog. Förhoppningen är att det ska underlätta för skogsägare att förstå hur de ska agera vid skogsbruksåtgärder. – Vi hoppas att det nu ska bli tydligare vad som gäller, för skogsägare och de som utför åtgärder i skogen, säger Gunilla Kock Hansson, verksjurist Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Miljöhänsyn i skogsbruk fungerar

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Att lämna en del träd vid avverkning ökar möjligheterna för vissa känsliga arter att överleva jämfört med traditionell kalhuggning. Det visar forskare vid SLU i den första studien där rödlistade arter följts före och efter avverkning. – Vår studie är den första som i detalj följer rödlistade arter från tiden före avverkning och in i hyggesfasen. Den ger ett kvitto på att miljöhänsynen är bra för i alla fall vissa känsliga arter jämfört med hur man gjorde tidigare, säger Jörgen Rudolphi, forskare vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande./ SLU
  Läs mer
 • Framtidens skogsrike formas nu - från prat till resultat

  Skogsstyrelsen ordnar en Skogsriket-konferens i Sigtuna den 3/12 där bland andra Skogen i Skolans Nationella kansli kommer att medverka. Det blir information om Skogsriket, dialog om miljöhänsyn, miljömålsberedningen, biologisk mångfald, skogsbruk ur ett kommunalt perspektiv, laserscanning, tankar från näringen och utdelning av Skogsstyrelsens förtjänstmedalj. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Målbilder för god miljöhänsyn i skogen beslutade

  Etiketter: Skog
  Myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer har tillsammans arbetat fram målbilder för god miljöhänsyn. Nu tydliggörs vilken hänsyn som behövs vid olika skogsbruksåtgärder för att det skogspolitiska miljömålet och miljökvalitetsmålen ska nås. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sveaskog får inte avverka skog man själva tidigare skyddat av miljöhänsyn

  Etiketter: Skog
  Det går inte att först skydda skog av miljöskäl och sedan ändra sig och avverka den. Det är följden av en dom i förvaltningsrätten i Umeå. Sveaskog ville avverka en skog i Storumans kommun som man bara 8 år tidigare avsatt av miljöhänsyn. Skogsstyrelsen stoppade avverkningen och Sveaskog överklagade. Men nu har domstolen bestämt att skogen inte får huggas ned. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Förvaltningsrätten går på Skogsstyrelsens linje i dom mot avverkning

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har förbjudit Sveaskog att avverka ett område som bolaget åtta år tidigare lämnade som miljöhänsyn. Förvaltningsrätten i Umeå har nu gått på Skogsstyrelsens linje och avslagit Sveaskogs överklagande, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsföryngring och miljöhänsyn granskas från helikopter

  Etiketter: Skog
  Under september och oktober genomför Skogsstyrelsen ett flertal helikopterinventeringar i Västerbottens och Norrbottens län. Detta för att ta reda på hur det ligger till med återväxten av skog och skogsbrukets hänsyn till kultur- och miljövärden i länen. Inventeringen startar i Umeå. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning under utveckling

  Etiketter: Skog
  Idag publicerar Skogsstyrelsen resultat från den årliga uppföljningen av miljöhänsyn. En uppföljning som genomgår en genomgripande förändring. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hållbar produktion avgörande för att nå miljömål

  Etiketter: Klimat & Miljö
  14 av 16 miljökvalitetsmål kommer inte att nås till år 2020. För att nå målen krävs större miljöhänsyn i hela kedjan av produktion och konsumtion – från råvara till avfall. Det visar den årliga uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål för 2013 som samordnats av Naturvårdsverket. / Recyclingnet.se
  Läs mer
 • Så ska god miljöhänsyn i skogen se ut

  Etiketter: Skog
  Myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer har i projektet ”Dialog om miljöhänsyn” tillsammans tagit fram förslag på målbilder för god miljöhänsyn i skogen. Målbilder som konkret visar vad som måste göras för att miljöhänsynen ska anses god. Förslaget går nu ut på remiss. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor