miljöhänsyn

 • Domstolen vänder i lavskrikemålen

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  På onsdagen kom besked om överklagan i lavskrikemålen. Mark- och Miljööverdomstolen ger föreningen Birdlife Sverige prövningstillstånd./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Ökad volym död ved men lämnade frö- och skärmträd minskar

  Etiketter: Skog
  Resultaten från den senaste uppföljningen av miljöhänsyn i skogen visar att volymen hänsynsträd och lågor som lämnats som hänsyn ligger på närmare 7 skogskubikmeter per hektar vardera. Volymen lågor ökar något. För volymen lämnade frö- och skärmträd ser den nedåtgående trenden ut att fortsätta. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Miljöhänsyn: Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn

  Etiketter: Klimat & Miljö
  samband med skogsbruk ska hänsyn tas till biologisk mångfald, mark och vatten, kulturmiljöer samt friluftsliv och rekreation. Skogssektorn och Skogsstyrelsen har gemensamt tagit fram målbilder för god miljöhänsyn. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • DEBATT: Dags att inventera alla svenska nyckelbiotoper

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Genom att identifiera skogar med de största naturvärdena är det möjligt att fortsätta bedriva ett aktivt, rationellt och ansvarsfullt skogsbruk med bra hänsyn. Det tror vi även ger ett ökat förtroende hos allmänheten för ett aktivt skogsbruk, både i Sverige och internationellt. Det skriver Staffan Norin och Johan Rehnström, chef region Nord respektive chef Skellefteå distrikt på Skogsstyrelsen, i en debattartikel./ Norran
  Läs mer
 • Ökad volym hänsynsträd och död ved men lämnade frö- och skärmträd minskar

  Etiketter: Skog
  Resultaten från den senaste uppföljningen av miljöhänsyn i skogen visar att volymen hänsynsträd och lågor som lämnats som hänsyn ligger på runt 6,5 skogskubikmeter per hektar vardera och ökar något. För volymen lämnade frö- och skärmträd ser den nedåtgående trenden ut att fortsätta. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Rekordbetyg för miljöhänsyn till mark och vatten

  Etiketter: Skog
  Trenden att Södra blir allt bättre på att ta god miljöhänsyn vid föryngringsavverkningar och gallringar fortsätter. Det visar företagets gröna bokslut för 2017. En stor förbättring rör påverkan på mark och vatten där andelen godkända föryngringsavverkningar har ökat från 76 till 98 procent sedan 2010. Detta trots den regniga hösten 2017. / Södra
  Läs mer
 • Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

  Etiketter: Skog
  Resultaten kommer från en inventering som görs när föryngringsåtgärderna är genomförda vilket innebär att de senaste resultaten avser avverkningar gjorda under perioden 2005/2006 – 2007/2008. Undersökningen avser i första hand mängden lämnade fristående hänsynsträd och mängden död ved som lämnas eller tillskapas. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny statistik om miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsen har publicerat resultat angående miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Resultaten från den senaste perioden visar att volymen hänsynsträd och lågor som lämnas som hänsyn fortsätter att öka till 6,6 respektive 6,9 m3sk per hektar. Samtidigt ser volymen frö- och skärmträd ut att ha stabiliserat sig efter en tidigare stadigt nedåtgående trend./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Tillsynen i skogen har förstärkts

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  ENKÖPING: En del skogsägare slarvar, men ingen fuskar medvetet. Och skogsägarna blir allt mer medvetna om betydelsen av miljöhänsyn i skogsbruket./ Enköpings-Posten
  Läs mer
 • Ökad hänsyn till skogens vatten

  Etiketter: Skog
  Nu är Södra först i landet med att teckna gröna skogsbruksplaner* som omfattar miljöhänsyn för vattendrag. Det är det senaste steget i Södras naturvårdsarbete. / Södra
  Läs mer

Sidor