Lunds Universitet

 • Skogens klimatnyttor – en balansakt i prioritering: "Tidsaspekten är central"

  Etiketter: Skog
  Skogen står i fokus för en intensiv debatt för tillfället. Det handlar, grovt förenklat, om vilka klimatnyttor skogen kan ge, antingen genom att stå kvar och binda kol, eller genom att användas som ersättning för fossila bränslen och fossilintensiva material. I en ny kunskapsgenomgång från Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds Universitet går Markku Rummukainen, professor i klimatologi, igenom befintlig kunskap om skogens klimatnyttor och sätter den i kontext: "Tidsaspekten är central". / Lunds universitet
  Läs mer
 • Lunds universitet satsar 100 miljoner på forskningsprogram inom hållbar utveckling

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Lunds universitet satsar 100 miljoner kronor på ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Programmet ska attrahera internationell forskningskompetens och leda till att fler internationellt ledande forskningsmiljöer inom hållbarhet etableras. / Lunds Universitet
  Läs mer
 • Så ska pappersindustrin ställa om: "Nyttja skogen effektivare till annat än bränsle"

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Europeisk industri kan ställa om till år 2050. Men för att lyckas behöver samhället ta ett helhetsgrepp. Större visioner, kunskapslyft och nydanande samarbeten är också nödvändiga enligt Lundaforskare som har analyserat fyra europeiska industrisektorer: kött/mejeri, papper, plast och stål inom ramen för ett EU-projekt. Pappersindustrin kan ganska snabbt nå nollutsläpp men den stora frågan handlar om framtiden för biobaserade material när de fossila fasas ut. Skogsråvaran behöver utnyttjas effektivare och för nya användningar såsom textil, plast och kemikalier istället för som bränsle. Elektrifiering är en möjlighet att frigöra bioråvara för annan användning, heter det. / Lunds Universitet
  Läs mer
 • Forskningsgenombrott i kampen mot granbarkborrar: "Kan nyttjas om något år"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För första gången har forskare lyckats karakterisera doftreceptorer hos granbarkborrar. Receptorerna reagerar på vanliga barkborreferomon och förhoppningen är att resultaten leder till bättre bekämpning av skadeinsekterna och skydd av skogen i framtiden. Resultaten gör det möjligt att på sikt utveckla bättre och mer miljövänlig bekämpning av granbarkborrar. / Lunds Universitet
  Läs mer
 • De viktigaste utmaningarna för en hållbar markanvändning: "Skogsbruk högt prioriterat"

  Etiketter: Skog
  Tillräckligt med mark för framtida produktion av mat och biomassa, bevarande av grönytor i städerna och ett skogsbruk där mer hänsyn tas till naturvård och klimat. Det är några av punkterna när forskare i Lund tillsammans med relevanta samhällsaktörer listar de 15 viktigaste utmaningarna för att uppnå hållbar markanvändning i Sverige. Maria von Post, ekolog och forskare som sammanställt prioriteringarna: ”Vi kan se att exempelvis skogsbruk kontra klimatanpassning och biologisk mångfald har blivit högt prioriterat”. / Lunds Universitet
  Läs mer
 • Så kan Sverige klara torka och sinande grundvatten

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hittills har det mest kommit nödsignaler från Gotland och Öland om vattenbrist, men nu måste även fastlandet börja förbereda sig för torrare tider. Det menar Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära, som listar vad som behöver göras. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Drastiskt förändrad flora i Skåne

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Studier från Lunds universitet pekar på att floran i Skåne förändrats drastiskt under 1900-talet och fram till idag. Den största minskningen av artrikedomen kan ses i skogsbygderna i norra och mellersta delarna av Skåne. - Jag blev förvånad av att det är klimatförändringen som har påverkat mest, säger forskaren Torbjörn Tyler vid Lunds universitet. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Stigande temperaturer påverkar våtmarker och rubbar vattenbalansen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I ett framtida varmare klimat kommer avdunstningen från norra halvklotets våtmarker att öka betydligt mer än vad som tidigare varit känt. Det visar en internationell studie där forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet deltagit. Den nya upptäckten ger oss viktig kunskap kring hur den globala vattenbalansen kommer att påverkas i framtiden. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Ny studie slår hål på teorier om kvantmekanikens betydelse för fotosyntesen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Utvecklingen av fotosyntesen spelade en avgörande roll när livet på jorden uppstod för fyra miljarder år sedan. Under det senaste decenniet har en del forskare tyckt sig se indikationer på att kvantmekaniska effekter är av betydelse i denna komplexa process. De idéerna krossas nu i en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Tidigare vår – naturens svar på ett varmare klimat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I år har vi haft en rekordmild vinter och tidig vår. En färsk studie visar att Sverige börjar grönska mellan en och två veckor tidigare nu jämfört med för 16 år sedan. Forskare i Lund ger svar på vad som händer med djur, insekter, växter i ett allt mildare klimat. / Lunds universitet
  Läs mer

Sidor