LRF Skogsägarna

 • Skogsstyrelsen svarar LRF Skogsägarna om miljöhänsyn: "Vi bedömer varje enskilt fall"

  Etiketter: Skog
  Paul Christensson, LRF Skogsägarna utgår från felaktiga premisser när han kritiserar Skogsstyrelsens hantering av miljöhänsyn i samband med avverkning. Det skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i en replik i Land Skogsbruk: "Det låter som att Skogsstyrelsen generellt lägger en död hand över enskilda skogsägares möjlighet att själva fatta beslut om hur deras skog ska brukas, genom att ställa krav som uppfattas som orimliga vad gäller miljöhänsyn. Det är naturligtvis fritt fram för alla som vill att ha synpunkter på utformningen av lagstiftningen och hur den tolkas. Men den som anser att lagarna behöver ändras får vända sig till lagstiftarna." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • LRF Skogsägarna förklarar skogsbruket på EU-nivå: "Bioenergin mycket viktig i energimixen"

  Etiketter: Bioenergi
  De beslut som EU ska ta under året, där inskickade svar spelar in, handlar dels om skogens roll i mixen av förnybar energi, dels om hur mark och skog ska få användas. LRF Skogsägarna har besvarat två aktuella EU remisser, så kallade public consultations, tillsammans med den Europeiska skogsägarorganisationen CEPF. Grunden i LRF Skogsägarnas svar är att bioenergin är mycket viktig i energimixen för att uppnå fossilfrihet i energisektorn. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Orimliga krav på små skogsägare: "Varje skogsägare måste få välja ambitionsnivå"

  Etiketter: Skog
  Att enskilda medborgare behandlas rättssäkert är ett av grundfundamenten i vårt samhälle. Det ska vara varje skogsägares fria val att välja sin egen ambitionsnivå och prioritering av hänsyn, skriver LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson i Land Skogsbruk: "Sektorsansvaret är en politisk förväntan riktad till näringen och kan aldrig åläggas en enskild skogsägare. All makt utövas under lagarna och som markägare har man ett laga ansvar. Men Skogsstyrelsen kan inte använda sig av toleransnivån för att kräva 10 procents hänsyn i varje fall. Det ska vara varje skogsägares fria val att välja sin egen ambitionsnivå och prioritering av hänsyn." / Land Skogsbruk, Paul Christiansson
  Läs mer
 • LRF Skogsägarna miljonsatsar: Ökad naturvård och effektivitet

  Etiketter: Skog
  Nu ska svensk skog brukas effektivare och naturvården bli bättre. En miljonsatsning från Skogsägarnas Forskningsfond ska utveckla och modernisera skogsbruksplanerna. En central del i projektet handlar om att åstadkomma en digitaliserad ajourhållning av planen. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Sveriges skogar dubbelt bra för klimatet

  Etiketter: Skog
  Ny forskning från SLU visar att Sveriges skogar växer och tar upp mer och mer koldioxid från luften. Det är ett kvitto på ett långsiktigt och hållbart svenskt skogsbruk. ”Att vi avverkar och därefter återplanterar mer än vi tagit ut, det ger positiva effekter för klimatet”, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna. Enligt SLU tog träd och andra växter upp 32,5 miljoner ton koldioxid under 2019. Därmed bidrar träden till att bromsa ökningen av växthusgaser i atmosfären. / SLU oh LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Miljömålet för svensk skog en hägring som hotar landsbygden

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det svenska miljömålet för Levande skogar kan inte nås, oavsett vilka åtgärder som vidtas. Målen motarbetar dessutom en utveckling av svensk landsbygd. LRF Skogsägarna kräver därför idag en översyn av miljömålet för den svenska skogen. – För att målet ska upplevas som eftersträvansvärt av skogsbrukets aktörer måste det vara motiverande och upplevas som möjligt att nå. Idag är det en hägring som myndigheterna hela tiden flyttar längre bort, säger Paul Christensson, ordförande. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • 9 av 10 svenskar vill använda klimatsmarta skogsprodukter

  Etiketter: Skog
  En ny undersökning av Demoskop visar att 89 procent av svenskarna är positiva till att använda svensk skog för att tillverka klimatsmarta saker som till exempel kläder, förpackningar och batterier. "Ett kvitto på att skogen brukas på ett hållbart sätt", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Det goda ägandet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Äganderätten är en av LRFs viktigaste frågor. Den är inte bara viktig för ägaren, den är viktig för oss alla. Det goda ägandet är ett samhällsintresse. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Skogens tillväxt kan öka med 20 procent enligt rapport

  Etiketter: Skog
  Tillväxten i den svenska skogen kan öka med 20 procent till 2050 och därmed ge mer förnyelsebar råvara till ett fossilfritt och klimatsmart samhälle. – Rapporten är mycket viktig. En ökad skogsproduktion är en nyckel för att vi ska kunna motverka klimatförändringarna samtidigt som det skapar jobb och utveckling för landsbygden, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Äganderätt och hållbarhet hör ihop

  Etiketter: Skog
  Det övergripande målet för LRF Skogsägarna är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fritt, lönsamt och hållbart skogsföretagande för LRF:s och skogsägarföreningarnas medlemmar. / LRF Skogsägarna
  Läs mer

Sidor