Linda Eriksson

 • "Levande skogar behöver bättre preciseringar"

  Etiketter: Skog
  Det tar tid att se effekter av miljöhänsynen i skogen. Arbetet skulle dock underlättas av bättre preciseringar av miljömålet Levande skogar. Linda Eriksson, Skogsindustriernas skogsdirektör, kommenterar Skogsstyrelsens senaste uppföljning: "Jag skulle välkomna mer konkreta och mätbara delmål kopplade till de förutsättningar vi vill skapa i skogen för en rik biologisk mångfald. Det skulle kunna ge stöd och vägledning åt det praktiska naturvårdsarbetet, vilket nuvarande preciseringar inte gör." / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogsindustrierna om färsk dom: "Fler långdragna processer vore förödande"

  Etiketter: Skog
  "Mark- och miljödomstolens agerande kommer att leda till fler långdragna juridiska processer om skogsbruk med stora negativa konsekvenser för individer, företag och samhället i stort", säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna, i en kommentar till förra veckans besked om att domstolen har gått in och fattat beslut som innebär stopp för flera pågående avverkningar i Jämtland och Härjedalen. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Älgen förädlar blandskogen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  En varierad skog innehåller fler livsmiljöer, och hyser därmed en större biologisk mångfald än en skog där alla träd är av samma art. I Brännpunkt 21/1 anför Linda Eriksson och Skogsindustrierna att älgen är ett hot mot blandskogen i Sverige. All forskning visar dock att skogsskötseln är vad som styr vilka trädslag som finns i en skog. Skogsbruket styr därmed hur mycket blandskog vi har. Älgen är däremot inget hot mot blandskogen, utan förädlar den, menar Fredrik Widemo, naturstrateg på Svenska Jägareförbundet i en kommentar. / Jägareförbundet
  Läs mer