klimatpåverkan

 • Holmen minskar koldioxidutsläpp med 45 procent

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Under 2014 minskade Holmens koldioxidutsläpp per ton producerad pappers- och kartongprodukt med 45 procent jämfört med 2013. Den kraftiga förbättringen är ett resultat av en långsiktig satsning och innebär att bolaget tagit ytterligare ett steg för att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten. / Holmen
  Läs mer
 • Svensk skog gynnar miljön

  Etiketter: Skog
  Med anledning av regeringens avisering om en storsatsning på ökat byggande har LRF Skogsägarna tillsammans med GS (Facket för skogs, trä och grafisk bransch) haft ett riksdagsseminarium den 18 februari om hur vi ökar sysselsättningen i hela Sverige, mildrar klimatpåverkan och genererar bidrag till finansieringen av Sveriges framtida välfärd genom att modernisera byggandet med nya industriella byggsystem baserade på den svenska träråvaran. / Blekinge Läns Tidning
  Läs mer
 • Skattehöjning på biodrivmedel sågas

  Etiketter: Bioenergi
  Finansdepartementet föreslår i en promemoria som släpptes under sommarsemestern, där remissinstanserna hade fram till igår att kommentera, att biodiesel från vegetabiliska oljor ska skattebeläggas mycket hårdare. Kritiken mot förslaget och remissförfarandet låter inte vänta på sig. Även Skogsindustrierna anser att skattebefrielse är ett bra styrmedel för att öka andelen förnybara drivmedel. Det innebär lägre klimatpåverkan för transporter, något som gynnar samhället. Skogsindustrierna önskar också att regeringen för en tydligare dialog med EU kommissionen om vilka konsekvenser som förslaget kan få. / Papernet
  Läs mer
 • Att bygga med trä är mer än en materialfråga

  Etiketter: Trä och träindustrin
  I dag byggs det för lite, för dyrt och med stor negativ klimatpåverkan. Passivhus och lågenergihus är bra, men fortfarande är klimatpåverkan stor i material- och byggskedet. / Barometern
  Läs mer
 • Sveaskog blir ny medlem i Hagainitiativet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Sveaskog har blivit medlem i Hagainitiativet, ett nätverk som verkar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Hagainitiativet vill också lyfta klimatfrågan högre upp på den politiska dagordningen. Medlemskapet betyder att Sveaskog förbinder sig att minska sina egna utsläpp. / Sveaskog
  Läs mer
 • Massivträbod för studentboende

  Etiketter: Trä och träindustrin
  På Virserums konsthalls utställning Trä 2013 visas framtidens studentbostad skapad av Tengbom arkitekter i samarbete med AF Bostäder och träförädlingsföretaget Martinsons. Smarta kvadratmetrar i trä halverar hyran och minimerar klimatpåverkan för studenter./ Woodnet.se
  Läs mer
 • Nya biodrivmedel med mindre klimatpåverkan

  Etiketter: Bioenergi
  Idag presenterar Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott rapporten Biodrivmedel – nu och i framtiden. Både den och en rapport från European Academies Science Advisory Council (EASAC) betonar vikten av nya biodrivmedel för att minska växthuseffekten. / mynewsdesk
  Läs mer
 • Ta ut avverkningsrester för energiproduktion

  Etiketter: Bioenergi
  Genom att ta ut avverkningsrester för energiproduktion kan användningen av fossila bränslen minska och därmed kan du bidra i arbetet att minska mänsklig klimatpåverkan. Det är dock viktigt att uttaget inte leder till en försämrad miljö i skog och vatten. Det ideala objektet för skogsbränsle ligger vid en bra bilväg, innehåller mycket grenar och toppar (grot) samt har en mark med god bärighet. Du bör inte ta ut skogsbränsle i form av grot eller stubbar från skog med en hög andel värdefulla kulturmiljöer eller skog med höga naturvärden som exempelvis vissa sumpskogar och nyckelbiotoper, om dessa värden kan ta skada. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya kriterier för biobränslens klimatpåverkan

  Etiketter: Bioenergi
  Efter år av diskussioner om biodrivmedels miljöpåverkan införs nästa vecka hållbarhetskrav på produktionen. Om inte kriterierna uppfylls får producenterna inte de skattelättnader som är knutna till de alternativa bränslena. / SR Ekot
  Läs mer

Sidor