klimatarbetet

  • "Tar vi klimatarbetet på allvar - huvudfrågan kan inte vara vad vi inte ska göra"

    Etiketter: Skog
    Diskussionen om hur vi ska bromsa den hotande klimatkatastrofen kan upplevas som något märklig. Huvudfrågan i Sverige är vad vi inte ska göra. Det skriver Hans Berggren, koncernchef för Sveriges Stärkelseproducenter: "Den stora mängd så kallade nyckelbiotoper som vi idag diskuterar har i huvudsak skapats genom varsamt skogsbruk av privata skogsägare, inte genom statliga initiativ. Under perioden har den totala mängden skog ökat med mer än 30 procent och arealen gammal skog har tredubblats. Är det då logiskt att skogsbruket är hotet mot den biologiska mångfalden?" / Land Skogsbruk
    Läs mer