klimatanpassning

 • Den europeiska skogsbranschens beslut om klimatanpassningar har undersökts

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För att fungera väl måste kommunikationen om klimatförändringar svara mot mottagarnas behov. En internationell studie ledd av forskare vid SLU och Lunds universitet visar att de anpassningar till klimatförändringar som görs inom den europeiska skogsnäringen hänger samman med vilka förväntningar som finns på klimatförändringarnas konsekvenser. Här fann forskarna bland annat skillnader mellan olika delar av Europa, särskilt mellan sydvästra respektive norra och nordvästra Europa. / SLU
  Läs mer
 • Nya mål ska göra skogen mer klimatanpassad

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsen har nu inlett arbetet med att för första gången ta fram mål för hur skogsbruket kan klimatanpassas. Ny kunskap och insikter från forskning och diskussion ska konkretiseras för att motverka problem som högst sannolikt blir värre om ingenting görs, som till exempel barkborreangrepp och erosionsskador./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

  Etiketter: Klimat & Miljö
  De nordiska länderna har påbörjat arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Men mycket jobb återstår. För att underlätta ett utbyte av erfarenheter och öka kunskapen om klimatanpassning anordnas en klimatanpassningskonferens den 23-25 oktober i Norrköping. Arrangörer är SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun. / Linköpings universitet
  Läs mer
 • Aspens klimatanpassning gick snabbare än väntat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under aspens vandring norrut efter den senaste istiden tycks den ha haft förmågan att snabbt kunna anpassa tidpunkten för lövfällning och invintring till den dagslängdsrytm och det klimat som råder på en viss breddgrad. Skälet är att det bara behövdes små förändringar i ett litet område i arvsmassan, och inte i ett flertal samverkande gener, vilket är mycket överraskande. Bakom upptäckten står forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och kollegor från Umeå och Uppsala universitet. / SLU
  Läs mer
 • Aspens klimatanpassning gick snabbare än väntat

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Under aspens vandring norrut efter den senaste istiden tycks den ha haft förmågan att snabbt kunna anpassa sig till nya klimatbetingelser. Skälet är att det bara behövdes små förändringar i ett litet område i arvsmassan, och inte i ett flertal samverkande gener, vilket är mycket överraskande. – Resultatet pekar på att även långlivade växter kan anpassa sig relativt snabbt till ett nytt klimat och att sådana anpassningar ofta involverar gener där även relativt små förändringar kan får stor betydelse för hur olika egenskaper uttrycks, säger säger Pär Ingvarsson från SLU, som har lett studien, i ett pressmeddelande./ SLU
  Läs mer
 • Fler ekosystemtjänster och klimatanpassning med grön infrastruktur

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Kommande regionala handlingsplaner för grön infrastruktur ska ge kunskap om ekologiska sammanhang i landskapet och bidra till att man i den fysiska planeringen ser landskapet som en helhet. Behovet av klimatanpassning och hänsyn till ekosystemtjänster ökar och har båda en stark koppling till varandra och till en väl fungerande grön infrastruktur. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Seminarium om vad det är som driver eller hindrar förändringar i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Vad är det som driver eller hindrar förändringar i skogsbruket? Ute i samhället efterfrågas förändringar inom skogsbruket som till exempel ökad naturhänsyn, klimatanpassning, ökad klimatnytta eller att helhetssyn och landskapsperspektiv ska vägleda beslut om skogen. / SLU
  Läs mer
 • EU och klimatanpassningen - hur påverkas den svenska skogen?

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Vilken roll spelar jorden och skogen i EU:s klimatarbete? Just nu pågår diskussioner i Europaparlamentet om regler kring utsläpp och upptag från markanvändning och skogsbruk. Hur kommer det svenska jord- och skogsbruket att påverkas av de nya reglerna? Välkommen på ett panelsamtal den 11 september i Europahuset. / Europaparlamentet
  Läs mer
 • Claes Löfroth tilldelades utmärkelsen Guldkvisten

  Etiketter: Skog
  Han har under årtionden varit en stark drivkraft för att öka skogssektorns bidrag till ett klimatanpassat samhälle. Guldkvisten delades ut på Bioekonomiskt Forum under Skogsnäringsveckan den 25 april 2017. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Svensk skog allt sämre rustad för klimatskador

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den svenska skogen är inte tillräckligt klimatanpassad. Till exempel minskar andelen barrblandskog. För att möta sommartorka, mer skadeinsekter och stormar, krävs en mer varierad skog och nu ska skogsägarna få bättre hjälp med det. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor