granskog

 • Utan gallring i full fart

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Genom att gödsla den unga granskogen fördubblas tillväxten. Träden är avverkningsklara redan efter 30 - 40 år och effekten är mest märkbar i de norra delarna av landet. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Björkar gör mer nytta i grupp

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Om björk ska göra full naturvårdsnytta räcker det inte att lämna enskilda träd i en tät granskog. För att ha effekt på markfloran behövs grupper av flera björkar. / SLU
  Läs mer
 • Många fåglar i äldre granskog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En undersökning av fågelbestånden i barrdominerade skogar bjöd på flera överraskande resultat. Nästan lika många arter fanns i 80-åriga granskogar som i reservat. Resultaten ifrågasätter att vissa arter är indikatorer för höga naturvärden. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Håkan satsar på tillväxt med hybridasp

  Etiketter: Skog
  Att blanda sina bestånd är bra både ur ett landskapsperspektiv och för att sprida ut riskerna. Är du dessutom inriktad på tillväxt och produktion kan det också vara en bra affär. Håkan Thureson utanför Vetlanda har mycket granskog men odlar också hybridasp som växer så det knakar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ett steg mot effektivare insektsskydd

  Etiketter: Skog
  Ett stort angrepp av granbarkborren kan förstöra skog för miljontals kronor. Nu har forskare hittat skadeinsektens receptorer för dofter, något som i förlängningen kan leda till nya effektivare metoder mot kostsamma angrepp på granskog. / Extrakt
  Läs mer
 • EK-onomi i omställning till blandskog

  Etiketter: Skog
  När han tog över fastigheten för 20 år sedan dominerades den av granskog och konventionellt skogsbruk. Idag tar skogen en annan form och Lennart Bosrup börjar få en blandskog på sina marker där mångfalden spirar och där eken har fått det största utrymmet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Läget för fåglarna i barrskogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett förändrat klimat gör att tre av de vanligaste fågelarterna i granskogen riskerar att försvinna eller blir väldigt ovanliga. Ett relativt litet inslag av lövträd i granskogen kan avsevärt gynna fågellivet. Det är två av flera resultat från pågående forskning om barrskog och fåglar i södra Sverige. / Instutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
  Läs mer
 • Var är risken störst för att granbarkborre ska döda träd?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Granbarkborre är en av de ekonomiskt viktigaste skadegörarna i granskog. Under utbrott kan granbarkborrarna döda miljontals granar. För att kunna motverka skadorna är det därför av stort intresse att kunna förutsäga var risken för skador, dvs. dödade träd, är störst. Det stora granbarkborreutbrottet som följde på stormen Gudrun i södra Sverige gav oss tillfälle att närmare undersöka detta. / Fakta Skog, SLU
  Läs mer
 • Vilken fastighet är mest värd i framtiden?

  Etiketter: Skog
  Du som har nästan bara granskog löper större risk att bli utsatt för skador till följd av klimatförändringarna. Se film om hur du kan påverka värdet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Snart tio år efter stormen Gudrun - Logiskt med nya granskogar i de fallnas ställe

  Etiketter: Stormfällning
  Allt talade för annat än gran. Ändå planterade 95 procent av de stormdrabbade skogsägarna just gran. – Det kan förefalla konstigt, men ur den enskildes perspektiv var det ett logiskt beslut, säger sociologiprofessorn Rolf Lidskog. När valet står mellan beprövat och okänt tenderar man att välja det man är förtrogen med. / SLU
  Läs mer

Sidor