Götaland

 • Granbarkborren gav fler avverkningsanmälningar i Götaland

  Etiketter: Skog
  Arealen som skogsägare anmält för avverkning ökade med 17 procent i Götaland under maj månad jämfört med samma månad förra året. I några län har det skett en fördubbling. Det visar Skogsstyrelsens månadsstatistik. En orsak är angreppen av granbarkborre där skogsägare i området nu gör anmälningar för att få ut skadad skog. På nationell nivå är det små förändringar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Betesskadorna på skogen ökar i Götaland – inget län når målet

  Etiketter: Skog
  De färska skadorna av älg och andra hjortdjurs bete på yngre tall har ökat i sju av åtta län i Götaland. Dessutom ligger betesskadorna långt över målen i samtliga län i området. Det visar en inventering av 3 500 bestånd i södra Sverige som Skogsstyrelsen presenterar resultaten ifrån i dag. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nytt rekordstort bekämpningsområde för granbarkborre

  Etiketter: Skog
  De omfattande angreppen av granbarkborre i södra Sverige gör nu att Skogsstyrelsen fattat beslut om ett nytt bekämpningsområde som en del i arbetet att begränsa utbrottet. Stora delar av Götaland och Svealand berörs och aldrig tidigare har en så stor del av landet varit klassat som bekämpningsområde. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kraftigt ökat intresse för avverkningsanmälningar i Götaland

  Etiketter: Skog
  Den areal som skogsägare anmälde för avverkning under oktober ökade med 24 procent i Götaland, jämfört med samma månad förra året, visar Skogsstyrelsens månadsstatistik. Det är den högsta noteringen för oktober månad sedan 2009 i Götaland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stark ökning av anmäld avverkningsareal i Götaland

  Etiketter: Skog
  Intresset för att avverka skog ökade kraftigt i södra delarna av landet under augusti. Den totala arealen som anmälts för avverkning ökade med 26 procent i Götaland under augusti 2018 jämfört med motsvarande månad förra året, visar Skogsstyrelsens statistik. Det är den högsta noteringen för augusti månad sedan 2007 när månadsstatistiken började redovisas. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skador på 1,5 miljoner kubikmeter skog i Götaland

  Etiketter: Skog
  Södra har nyligen inventerat skadeläget för granskogen efter sommarens angrepp av granbarkborre. Totalt uppskattas 750 000 kubikmeter vara skadat och döende på Södras medlemsfastigheter. Denna areal utgör cirka hälften av den totala skogsmarksarealen vilket tyder på att ca 1,5 miljoner kubikmeter kan vara skadat i Götaland. / Södra
  Läs mer
 • Contorta föreslås bli tillåten i Götaland

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen föreslår att plantering av contortatall tillåts även i södra Sverige. / Skogsland
  Läs mer
 • För höga betesskador i nästan alla inventerade områden

  Etiketter: Skog
  I bara ett av 31 inventerade älgförvaltningsområden i Götaland är skadorna efter viltbete på tall på en tolerabel nivå. Det visar Skogsstyrelsens senaste inventering. Skadorna orsakar stora förluster för skogsbruket. Dessutom visar en ny prognos att tillgången på foder för älgen minskar på många håll vilket riskerar att öka betestrycket ytterligare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 120 miljoner fler lövträd på 25 år

  Etiketter: Skog
  Sedan 1993 har volymen lövträd i den sydsvenska skogen ökat med närmare 3 miljoner kubikmeter per år. Det betyder att vi idag har omkring 120 miljoner fler lövträd i Götaland än för 25 år sedan.* Samtidigt består föryngringarna som ska bli ny skog av både mer löv och mer tall än tidigare. Det innebär en utveckling mot en mer variationsrik skog. / Södra
  Läs mer
 • Skador av rådjur ökar kraftigt i skogen

  Etiketter: Skog
  Andelen skog som skadats av betande rådjur har ökat kraftigt i Svealand och Götaland. Det visar den senaste uppföljningen som Skogsstyrelsen gjort. Under de senaste tre åren har skadorna mer än fördubblats och ligger nu på uppemot 18 procent av de kontrollerade tallplantorna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor