föryngring

 • Mer kunskap om föryngringar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Många plantor dör i onödan och markens möjligheter tas inte tillvara fullt ut vid etable-ring av ny skog. Därför drar Lantbruksuniversitetet i Alnarp igång en kurs helt inriktad på föryngringar. / SLU Skog Alnarp
  Läs mer
 • Miljontals plantor på väg för att bli nästa generation i de svenska skogarna

  Etiketter: Skog
  375 miljoner skogsplantor planteras årligen i Sveriges skogar. 43 miljoner av dessa planteras av Stora Enso Skog. Det finns flera olika sätt att föryngra, men det vanligaste och i särklass bästa är plantering av skog, vilket ger en bättre tillväxt. / Stora Enso
  Läs mer
 • Fler träd lämnas kvar när skogen föryngras

  Etiketter: Skog
  Mängden träd och död ved som lämnas kvar i skogen med hänsyn till miljön ökar, men det lämnas även mer av skyddszoner. Det visar statistiken från den senaste årliga uppföljningen som Skogsstyrelsen har gjort i samband med skog som föryngrats efter avverkning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 120 miljoner fler lövträd på 25 år

  Etiketter: Skog
  Sedan 1993 har volymen lövträd i den sydsvenska skogen ökat med närmare 3 miljoner kubikmeter per år. Det betyder att vi idag har omkring 120 miljoner fler lövträd i Götaland än för 25 år sedan.* Samtidigt består föryngringarna som ska bli ny skog av både mer löv och mer tall än tidigare. Det innebär en utveckling mot en mer variationsrik skog. / Södra
  Läs mer
 • Bästa tipsen för att lyckas med planteringen

  Etiketter: Skog
  Nu är det planteringstider, men vad ska du tänka på för att få ett bra resultat av föryngringen? Var på hygget är det bäst att placera plantorna, vilka verktyg förenklar arbetet och hur går planteringen till rent praktiskt? Här ger virkesköparen Börje Hellman på Stora Enso dig sina bästa tips. / Stora Enso
  Läs mer
 • Ingen helhetssyn när skogen ska föryngras

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När ett bestånd ska anläggas prioriterar skogsbruket lägsta kostnad för respektive skogsvårdsåtgärd, istället för att försöka optimera totalkostnaden för hela anläggningskedjan. Det visar en studie. / Skogforsk.
  Läs mer
 • Planera föryngring innan du slutavverkar

  Etiketter: Skog
  Ska du slutavverka i år? Tänk efter och planera noga för den nya skogen innan! Att studera det bestånd som ska avverkas ger värdefull kunskap inför föryngringen och vägleder dig mot vilka träslag du ska satsa på i nästa generation. / Stora Enso Skog
  Läs mer
 • Ny kunskap om föryngring och skötsel vid hyggesfritt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Nu avslutas ett forskningsprojekt vid SLU, som Skogssällskapet har finansierat, som ger ett nytt verktyg för beräkning av självföryngring och underlag för omställning till hyggesfritt skogsbruk. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Så kan Sverige få bättre ungskogar

  Etiketter: Skog
  Med mer röjning, bättre föryngringar, balanserad avskjutning av hjortdjur och viltanpassad skogsskötsel så kan Sveriges ungskogar må ännu bättre. Med Skogsstyrelsens olika karttjänster kan skogsägarna enklare planera olika åtgärder. Och i älgjaktstider kan även jägare ha nytta av de digitala kartorna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hög kvalitet på ny råvara

  Etiketter: Skog
  Kvaliteten på den skog som kommer upp efter avverkning blir bättre. – Detta är en mycket positiv utveckling. Bättre föryngringar ger på sikt ökade virkesvolymer, vilket behövs när skogen ska ta en allt större plats i ett biobaserat samhälle, säger Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen. / Woodnet
  Läs mer

Sidor