EU-kommissionen

 • "Befängt av EU-kommissionen" - skog är en hållbar investering och råvara för framtiden"

  Etiketter: Skog
  EU-kommissionens förslag att skogsråvara inte skulle vara en miljömässigt hållbar investering är befängd. Att låta slutavverka skog är att härma naturliga processer som krävs för att upprätthålla olika växters livscykel, skriver Amalia Mattsson, Edeby, Hallstavik, i en debattartikel i Land Skogsbruk: "Den växande skogen tar upp koldioxid och så länge tillväxten är större än avverkningen har skogen ett nettoupptag av koldioxid. Därför ska vårt skogsbruk i stort ses som en hållbar investering. I allra högsta grad en råvara för framtiden!" / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Tio länder kräver ändring i EU:s taxonomi: "Bioenergi måste uppfylla hållbarhetskriterierna"

  Etiketter: Bioenergi
  Energiminister Anders Ygeman markerar tillsammans med nio andra EU-länder att man inte står bakom förslaget att införa ytterligare krav på bioenergi i EU:s taxonomi. Länderna framför sin ståndpunkt i ett gemensamt brev till EU-kommissionen. I brevet framhålls att det är avgörande att bioenergi som uppfyller hållbarhetskriterier i EU:s förnybarenergidirektiv också klassas som en hållbar investering enligt taxonomin.
  Läs mer
 • Nytt svenskt bakslag: EU-rapport dömer ut skoglig biomassa som klimatskadlig

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Enligt en ny rapport från EU-kommissionen är skogsbaserad biomassa i många fall minst lika klimatskadlig som olja, gas och kol, rapporterar Nyhetsbrevet Energimarknaden idag. Rapporten är framtagen av EU-kommissionens eget forskningscentrum, JRC, och baseras på en analys av tjugofyra olika scenarier. Analysen visar att biomassa endast i ett av dessa fall kan bedömas ha en positiv klimatpåverkan. I övriga 23 scenarier bedöms biomassan medföra negativ påverkan på antingen klimat eller biologisk mångfald - och i vissa fall båda. / Nyhetsbrevet Energimarknaden
  Läs mer
 • Forum för Bioekonomi 2020: Pandemin, politiken och skogsnäringen

  Etiketter: Skog
  Henrik Sjölund, Kerstin Hallsten och Jennie Nilsson diskuterar coronapandemin på Forum för bioekonomi 2020. Foto: Emil Nordin
  I det aktuella världsläget med spridning av Coronaviruset påverkas såväl enskilda aktörer som leveranskedjor inom skogsnäringen. Skogsutredningen ser över viktiga frågor för näringen på uppdrag från regeringskansliet. Här finns en pågående debatt kring målkonflikter. European Green Deal (EGD) är EU- kommissionens flaggskeppsinitiativ för att skapa omställning och grön tillväxt inom EU. #bioekonomi
  Läs mer
 • Avverkningstak för skog stoppas i EU

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  EU-parlamentet har idag röstat nej till kommissionens förslag om upptag och utsläpp av klimatgaser från markanvändning. Detta är en seger för skogsägare i EU och en stor framgång framförallt för Sverige och Finland, länder som till stor del är beroende av skogsbruket. Att avverkningstaket inte införs betyder att svenska skogsägare kan fortsätta med det hållbara brukande som innebär både skogstillväxt och att skogsråvaran används för att uppnå klimatmålen. / LRF
  Läs mer
 • EU-regler kan fälla tillväxten i skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Nya EU-regler kan ge EU-kommissionen inflytande över den svenska skogen. Branschorganisationen Skogsindustrierna oroas över att reglerna riskerar slå mot jobb och tillväxt. Stina Ollila intervjuar Mårten Larsson, vice vd för Skogsindustrierna. / EFN
  Läs mer
 • EU-kommissionen: Vi sätter inget avverkningstak

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  EU kommer inte att sätta ett tak för hur mycket skog som får avverkas i Sverige. EU-kommissionen vill inte heller detaljstyra skogspolitiken utan anser tvärtom att den måste anpassas nationellt till de mycket olika förutsättningar som råder i olika medlemsländer. / DI
  Läs mer
 • EU-kommissionen kräver öppen finsk skogsdatabas

  Etiketter: Skog
  EU-kommissionen hotar med att dra de finska myndigheterna inför EU-domstolen om de inte öppnar sin skogsdatabas för allmänheten. Tvisten gäller information på detaljnivå, vilket är som att behöva visa sitt bankkonto för offentligheten, menar kritikerna. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Självbestämmande över skogen viktigt

  Etiketter: Skog
  När EUs jordbruksministrar har sin första officiella diskussion om EU-kommissionens klimatförslag för skogs- och jordbruk försvarar Sverige rätten att bestämma över den egna skogen. / ATL
  Läs mer
 • Viktig seger för naturen i Europa

  Etiketter: Klimat & Miljö
  EU-kommissionen meddelade idag att EU:s flaggskepp när det gäller att skydda naturen, art-och habitatdirektivet och fågeldirektivet, kommer att vara kvar. Lagarna ger ett grundläggande skydd för mer än 1 400 hotade arter och en miljon kvadratkilometer värdefull natur. / WWF
  Läs mer

Sidor