död ved

 • Ökad volym död ved men lämnade frö- och skärmträd minskar

  Etiketter: Skog
  Resultaten från den senaste uppföljningen av miljöhänsyn i skogen visar att volymen hänsynsträd och lågor som lämnats som hänsyn ligger på närmare 7 skogskubikmeter per hektar vardera. Volymen lågor ökar något. För volymen lämnade frö- och skärmträd ser den nedåtgående trenden ut att fortsätta. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • För få döda träd gör att vedskalbaggarna försvinner

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  En femtedel av alla vedskalbaggar i Europa riskerar att utrotas. Orsaken är att de har för få döda träd att leva av. Hör Bengt Ehnström, insektsexpert, om hur bristen på vedskalbaggar får konsekvenser för hela ekosystemet./ Sveriges Radio
  Läs mer
 • Död ved kan minska risken för insektsskador i skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Risken för utbrott av röd tallstekel kan minska med mer död ved i skogen, enligt en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Det beror troligtvis på att den döda veden ger skydd och boplatser till smågnagare som äter kokonger från röd tallstekel. Utbrott förekommer då och då, nu senast i somras då skogar framför allt i södra Sverige drabbades. Angreppen från röd tallstekel dödar vanligtvis inte träden men tillväxten minskar och det är därmed ett problem för skogsbruket. / SLU
  Läs mer
 • Ny statistik om miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsen har publicerat resultat angående miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Resultaten från den senaste perioden visar att volymen hänsynsträd och lågor som lämnas som hänsyn fortsätter att öka till 6,6 respektive 6,9 m3sk per hektar. Samtidigt ser volymen frö- och skärmträd ut att ha stabiliserat sig efter en tidigare stadigt nedåtgående trend./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Död ved ger nytt liv i den brukade skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den döda ved som lämnas som hänsyn på hyggen ger en omedelbar nytta för många arter som är beroende av solbelyst ved. Samtidigt bidrar hänsynen till att den uppväxande skogen får allt mer död ved i olika nedbrytningsstadier. Men, nyttan varierar mellan död ved av olika kvalitet och trädslag, visar en granskning av 26 vetenskapliga studier gjord av Skogforsk och SLU. / SLU
  Läs mer
 • Död ved i yngre produktionsskog främjar lavarna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Unga produktionsskogar innehåller mycket död ved efter avverkningen och på denna trivs lavarna, åtminstone de mindre nogräknade. Rödlistade vedlavar saknas dock i de brukade skogarna, konstaterar Måns Svensson i sitt doktorsarbete vid SLU. / Forskning.se
  Läs mer