biotop

 • Stor ökning av skyddad skog i biotopskydd och naturvårdsavtal under 2018

  Etiketter: Skog
  Under 2018 fattade Skogsstyrelsen beslut om 304 nya områden med biotopskydd. Besluten omfattade 1 864 hektar produktiv skogsmark vilket är 51 procent mer än 2017. Skogsstyrelsen tecknade också 120 nya naturvårdsavtal på totalt 1 012 hektar produktiv skogsmark. Det är 22 procent mer än 2017. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Samhällen bestående av högt specialiserade mikrober mer känsliga för klimatförändringar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En ny studie från SLU visar att mikrobsamhällena i närliggande biotoper, från barrskogen ner i insjöns vatten, är i hög grad uppbyggda av specialiserade mikroorganismer, och endast i ringa utsträckning av anpassningsbara generalister. Detta riskerar att göra dessa samhällen mycket känsliga för klimatförändringar. / SLU
  Läs mer
 • Avverkning vid höga naturvärden under lupp

  Etiketter: Skog
  Med start idag och under hela oktober månad kommer Skogsstyrelsen granska hur skogsbruket i Uppsala och Västmanlands län redovisar vilken hänsyn de planerar att ta till hänsynskrävande biotoper vid avverkning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Död ved ger olika mycket nytta

  Etiketter: Skog
  Den döda ved som lämnas som hänsyn på hyggen ger en omedelbar nytta för många arter som är beroende av solbelyst ved, men hur stor nytta beror på trädslag och kvalitet. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Statistik över biotopskyddsområden och naturvårdsavtal under 2015

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har under 2015 beslutat om 170 nya biotopskyddsområden och tecknat 180 nya naturvårdsavtal som sammanlagt omfattar 1 712 hektar produktiv skogsmark. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Tallbarrens svampflora i fokus i ny avhandling

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den svenska barrskogen må vara en ganska artfattig biotop vad avser växtlighet, men tallarnas mörkgröna kronor döljer en värld av mångfald. I sin avhandling undersöker Hanna Millberg på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi hur svampsamhällen och artrikedomen i vår vanliga tall, Pinus sylvestris, varierar med bland annat värdträdets geografiska läge. / SLU
  Läs mer
 • Naturhänsyn vid avverkning - Debatten och drivkrafterna 1968–2003

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Idag är det en normal åtgärd att skogsägarna tar olika typer av naturhänsyn när man föryngringsavverkar. Exempel på hänsyn är att man lämnar enstaka träd och trädgrupper, hänsynskrävande biotoper som sumpskogar och raviner, samt kantzoner mot vattendrag och våtmarker. Vi har undersökt debatten och drivkrafterna som ligger bakom att man idag tar naturhänsyn vid avverkning. / Fakta Skog, SLU
  Läs mer
 • Skyddad skog föreslås bli egen taxeringsenhet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Naturreservat och biotopskyddad skog kan bli egna skattefria taxeringsenheter i likhet med nationalparker, enligt en nytt förslag från Skatteverket. / ATL
  Läs mer
 • 200 hektar skog skyddad i Jämtlands län 2013

  Etiketter: Skog
  Jämtland var ett av de län som tecknade flest naturvårdsavtal 2013. Totalt skyddades över 200 hektar skog i länet genom biotopskydd och naturvårdsavtal. I Jämtlands län bildades totalt 30 områden genom biotopskydd och naturvårdsavtal till en yta av 203 hektar. Efter Västra Götalands län så var Jämtlands län det län där det bildades flest nya områden med naturvårdsavtal 2013. Skogsstyrelsen har i Jämtlands län under 2013 beslutat om biotopskydd för 6,7 miljoner kronor och tecknat naturvårdsavtal för 2,8 miljoner kronor. Beloppen avser den ersättning som betalats ut till markägare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Möjligt att skydda mer skog i Kalmar län 2014

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen skyddade 14 områden genom biotopskydd och naturvårdsavtal i Kalmar län 2013. Totalt betalades 6,3 miljoner ut till markägare i länet. Under 2014 kommer närmare 50 procent mer medel att satsas på skydd av skog. / SkogsSverige
  Läs mer

Sidor