biobränsle

 • The Wood Region

  Etiketter: Bioenergi
  Vid seminariet möter du de som nu tar stora steg från ett fossilberoende. Hur går det till och vad är möjligt? Vad medför ny teknik och nya produkter för oss på kort och lång sikt? Kan t ex flyget gå på enbart biobränsle? Kan var och en av oss själva snart tillverka våra produkter i våra hem? Innebär utvecklingen också att vi bättre tar hand om vår planet? Det är några av frågorna som bevaras under seminariet den 26/10 i Sysslebäck. / The Paper Province
  Läs mer
 • ”Så kan biobränsle hjälpa oss nå klimatmål”

  Etiketter: Bioenergi
  För att Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 föreslår vi ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Det bygger på en kombination av marknadsanpassning och reduktionsplikt av växthusgaser i transportsektorn, skriver före­trädare för från industrin och biodrivmedelsbranschen. / SvD
  Läs mer
 • Replik: ”Torv är inte klassat som förnybart biobränsle”

  Etiketter: Bioenergi
  Naturvårdsverket har inte föreslagit några betydande skärpningar när det gäller rätten att bedriva torvutvinning, skriver Oskar Larsson och Mark Marissink, Naturvårdsverket, i en replik. / SvD
  Läs mer
 • 80 kliv bort från fossil olja och gas

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att byta ut fossila bränslen mot till exempel fjärrvärme, biogas eller biobränsle är viktiga åtgärder i Klimatklivet. Hittills har Naturvårdsverket beviljat 80 olika åtgärder för energikonvertering. Tillsammans har de fått 175 miljoner kronor i stöd. Av Klimatklivets totalt 500 beviljade åtgärder är energikonvertering den näst största gruppen. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Satsning på biobränsle kan rädda flyget i norr

  Etiketter: Bioenergi
  Intresset för att bilda en regional fond för att öka användningen av bioflygbränsle var stort när representanter för myndigheter och näringsliv informerades om Fly Green Fund vid ett möte i Luleå på torsdagskvällen. / Affärer i norr.se
  Läs mer
 • Så ska ovanliga insekter värnas

  Etiketter: Bioenergi, Klimat & Miljö, Skog
  Stora rishögar ligger kvar efter avverkningen, för att så småningom flisas och köras till fjärrvärmeverken. Men de här till synes döda högarna är också fulla av liv, där kan finnas yngelmaterial för hundratals olika arter av vedinsekter. Nu har Södra tagit fram riktlinjer för hur värmeverken ska få biobränsle från skogen utan att yngelmöjligheterna för ovanliga insekter förstörs och skogen utarmas på dessa arter./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • "Bygg om massabruket till biobränslefabrik"

  Etiketter: Bioenergi
  Möjligheten till storskalig produktion av andra generationens biobränslen kan ligga närmare än vi tror. Det lilla företaget Cellulose Fuels föreslår en process som utnyttjar existerande teknik och som passar för att konvertera gamla massafabriker. Resultatet kan bli biobränslen – med en energiverkningsgrad på 75 procent./ Papernet.se
  Läs mer
 • Debatt: Biobränsle är rätta vägen

  Etiketter: Bioenergi
  I regeringsförklaringen deklarerade statsministern: "Grunden läggs för en cirkulär ekonomi och biobaserad ekonomi som bidrar till att miljömålen nås. Det som i dag är avfall blir i stället en resurs som driver fram nya affärsmöjligheter." / Skogsland
  Läs mer
 • Stubbar som biobränsle – resultat från åtta års forskning presenteras

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Resultaten från ett åtta år långt forskningsprogram finansierat av SLU, Energimyndigheten och skogsnäringen har publicerats i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften “Forest Ecology and Management”. Några slutsatser är att stubbar är ett betydligt bättre bränsle ur klimatsynpunkt än fossila bränslen, att effekterna av stubbskörd ofta är kortsiktiga, och att de negativa effekterna på död-ved-beroende arter beror på andelen hyggen som stubbskördas. / SLU
  Läs mer
 • Flisen från Östersjöområdet värmer hundratusentals Stockholmare

  Etiketter: Bioenergi
  Fem båtar i veckan lastade med flis anländer till biokraftvärmeverket i Värtahamnen.
  Biokraftvärmeverket i Värtahamnen har varit i bruk sedan februari i år, men måndag den 9 maj var det officiell premiär. Lina Arvidsson, praktikant på Föreningen Skogen gjorde ett uppdrag till SkogsSverige med en rundtur både ovan och under jord.
  Läs mer

Sidor