betesskada

 • Sveaskog vill ha längre älgjakt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  För att få mindre betesskador i skogen vill Sveaskog ha längre jakttid på älg i Norrbotten. Ökad avskjutning in i december-januari behövs för att få en skadenivå där sju av tio tallstammar är oskadade./ Jakt & Jägare
  Läs mer
 • Svåra betesskador på skog i brandområdet

  Etiketter: Skog
  Betande vilt har orsakat omfattande skador på plantorna som sattes i området efter branden i Västmanland 2014. Var femte planterad tall har det senaste året fått toppskottet avbetat av hjortdjur, visar en inventering som Skogsstyrelsen har gjort. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • För höga betesskador i nästan alla inventerade områden

  Etiketter: Skog
  I bara ett av 31 inventerade älgförvaltningsområden i Götaland är skadorna efter viltbete på tall på en tolerabel nivå. Det visar Skogsstyrelsens senaste inventering. Skadorna orsakar stora förluster för skogsbruket. Dessutom visar en ny prognos att tillgången på foder för älgen minskar på många håll vilket riskerar att öka betestrycket ytterligare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Efter extrema vintern: ”Värsta betesskadorna vi sett i Västernorrland”

  Etiketter: Skog
  Ett av de största områden med färska betesskador på tall som Skogsstyrelsen fått kännedom om lokalt har upptäckts i Västernorrland. Totalt handlar det om cirka 30 hektar självföryngrad tallungskog norr om Kramfors som under den snörika vintern i princip totalförstörts av älgarnas bete. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny metod ska minska betesskador i skogen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Södermanland och Örebro blir första länen där en ny metod införs för att minska skadorna av viltbete i skogen. Genom mer samarbete mellan skogsägare och jägare, kan båda gå med vinst. Plantering av tall i balans med ökad jakt leder till mindre betesskador, förbättrade jaktresultat och en bättre skogsmiljö för djuren. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skador av rådjur ökar kraftigt i skogen

  Etiketter: Skog
  Andelen skog som skadats av betande rådjur har ökat kraftigt i Svealand och Götaland. Det visar den senaste uppföljningen som Skogsstyrelsen gjort. Under de senaste tre åren har skadorna mer än fördubblats och ligger nu på uppemot 18 procent av de kontrollerade tallplantorna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fortsatt stora betesskador i Götaland

  Etiketter: Skog
  Fem år efter att älgförvaltningen omorganiserades i Sverige, är betesskadorna på skogen i Götaland fortsatt på en oacceptabel nivå. Det visar den första delen av viltbetesinventeringen som Skogsstyrelsen gjort för Götaland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Älgen äter för närmare en miljard kronor i södra Sverige

  Etiketter: Skog
  Älgens betesskador på tallmark orsakar varje år stora kostnader inom skogsbruket. På Södras medlemsmark uppskattas den årliga förlusten till 450 miljoner kronor. Den totala kostnaden i Götaland är 980 miljoner kronor per år. / Södra
  Läs mer
 • Fortsatt allvarliga betesskador på ungskog

  Etiketter: Skog
  Skogsskador orsakade av älg, rådjur, kronhjort och dovhjort är fortsatt omfattande i södra och mellersta Sverige. Det visar en första analys av den skadeinventering som görs i hälften av landets älgförvaltningsområden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mindre vilt till förmån för större mångfald

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Under de senaste 30 åren har främst älgstammen påverkat våra skogar direkt genom betning och indirekt genom att skogsägaren har valt bort tall på stora områden av rädsla för kraftiga betesskador. / Östra Småland
  Läs mer

Sidor