Bergs Timber

 • Träpanel som inte brinner

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Bergs Timber vidareförädlingsanläggning Bitus erbjuder Burnblocks brandskyddsimpregnerat trä som skapar en helt ny dimension av säkerhet i byggnadskonstruktioner. Med Burnblock kan du bygga stora som små konstruktioner i ett hållbart material som inte brinner eller utvecklar farlig rök eller gas. / Bergs Timber
  Läs mer
 • Bergs Timber begränsar produktionen och flyttar huvudkontoret till Vimmerby

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Granbarkborreangreppen i Centraleuropa har fortsatt under sommaren och läget är allvarligt på flera håll i Tjeckien, Österrike och Tyskland. Andelen angripen skog har ökat även i Sverige och en stor del av avverkningarna i främst Småland, Östergötland och Sörmland sker i angripen skog. Alla parter i svenskt skogsbruk arbetar gemensamt för att minska de långsiktiga effekterna och förhoppningen är att läget skall förbättras under 2020. / Bergs Timber
  Läs mer
 • Bergs Timber söker utökat produktionstillstånd för sågverket i Mörlunda

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Bergs Timber startade sågverksamhet i Mörlunda för 100 år sedan. Sågverket har under åren utvecklats och bestod under en period av tre såglinjer och flera produktionslinjer för hyvling av olika produkter. Under 2012 och 2013 genomfördes stora förändringar med neddragning av bemanningen. Samtidigt genomfördes en investering i sågverket vilket möjliggjorde en satsning på sågning av klentimmer. Omläggningen till klentimmersågning och hyvling har varit lyckosam och anläggningen i Mörlunda har haft en god ekonomisk utveckling. Under 2018 investerades även i en ny pannanläggning, vilket har gett en bra effekt. / Bergs Timber
  Läs mer
 • Bergs Timber förvärvar företag med bränslepelletstillverkning i Fågelfors

  Etiketter: Bioenergi
  Bergs Timber AB (publ) har idag tecknat avtal med AB Fogelfors Bruk om förvärv av samtliga aktier i Fågelfors Hyvleri AB. Avtalet bygger på den avsiktsförklaring som offentliggjordes den 8 maj 2019. Förvärvet slutfördes och aktierna i Fågelfors Hyvleri tillträddes i direkt anslutning till avtalets undertecknande. Av den totala köpeskillingen, 48 Mkr, erläggs 18 Mkr i form av nyemitterade aktier i Bergs Timber. / Bergs Timber
  Läs mer
 • Bergs Timber konsoliderar sågverksproduktionen och satsar på ökad förädling

  Etiketter: Trä och träindustrin
  I den svenska rörelsen kommer sågningen vid anläggningen i Broakulla att upphöra. Broakulla har en årsproduktion av ca 50 000 m3 sågad vara och koncernens anläggningar i Gransjö och Mörlunda kommer efter stängningen att öka produktionen med motsvarande volym. / Bergs Timber
  Läs mer
 • Bergs Timber genomför organisationsförändring

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Jan Liljegren tillträder den 1 januari 2019 befattningen som VD för Bergs Timber Production AB och ansvarig för Bergs Timbers svenska verksamhet. Jan har under hösten innehaft befattningen som produktionsdirektör och tar nu klivet upp som VD. / Bergs Timber
  Läs mer
 • Bergs Timber AB förstärker närvaron i Storbritannien

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Efter Bergs Timbers förvärv av Continental Wood Products Ltd (CWP), kommer CWP att byta namn till Bergs Timber (UK) Ltd från 1 januari 2019. / Bergs Timber
  Läs mer
 • Bergs Timber vill köpa i Baltikum

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Bergs Timber har avgett en avsiktsförklaring att köpa Norvik Timber Industries verksamhet i Baltikum och Storbritannien. Syftet är att öka förädlingsgraden och produktutbudet./ Woodnet.se
  Läs mer
 • Bergs Timber investerar i Vimmerby

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Bergs Timber förvärvade sågverket i Vimmerby av Setra under vintern 2017. Vimmerbysågen har ett bra geografiskt läge för Bergs och är specialiserade på furuträvaror. Koncernen ser en stor potential i Vimmerbysågen och har sedan förvärvet arbetat med en plan för den fortsatta utvecklingen. / Bergs Timber
  Läs mer
 • Bergs Timber höjer priset på råvara

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Efterfrågan på sågade trävaror har ökat och vi förväntar oss en fortsatt god utveckling på marknaden för vår- och sommarperioden. Samtidigt har Bergs Timber via förvärv expanderat verksamheten och driver idag fem sågverk med en samlad produktionstakt på totalt ca 530 000 m3 sågade trävaror. / Bergs Timber
  Läs mer

Sidor