Kan man elda med en i kamin?

Lasso

Hej!

Går det bra att enbart elda med en i kamin? Vad är enens specifika värmeinnehåll? Och hur skiljer den sig mot exempelvis ek?

De flesta typer av ved har likartat energiinnehåll, räknat per kilo torrsubstans, men det varierar en del. Ju tyngre ved, desto mer energi per kubikmeter. Ved av syren och fruktträd har ofta högre energiinnehåll än ved av gran och tall. De flesta lövträd har mer energiinnehåll, t ex björk. Men asp är exempel på ett lätt trädslag. Dessutom kan energivärdet öka med högre andel extraktivämnen, som oljor och fetter. Kådrik ved har alltså högre energivärde.

Ved av en har troligen relativt högt energivärde eftersom veden innehåller en del eteriska oljor. Men jag har inte hittat några faktauppgifter om just en. 

Ek är ett av de tyngsta trädslagen, och har alltså högt energivärde per kubikmeter. Ett problem är att ek innehåller mycket garvsyra, som kan påverka eldningsutrustningen (ge korrosion) och bör därför blandas med annan ved.

Läs vidare i denna skrift: 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:522819/FULLTEXT01.pdf

Besvarat av:

Kjell Andersson

Kommunikationschef, Svebio

0
Publicerad: