Kan boniteten ändras?

Mats på Höjden
Tord Magnusson, Universitetslektor, Fakulteten för skogsvetenskap, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU

Hej!

Boniteten kan ändras? Poppel på god mark växer bättre än gran. 2 Bättre röjning, sticklingar kan man förbättra boniteten ? 3. Boniteten är given sedan man satt rätt bonitet en gång ? 4. Markens näring, vittring styr boniteten en gång för alla ?

Hej Mats!

Boniteten är ju ursprungligen definierad för ett specifikt trädslag (inte mer detaljerat än så), så den är naturligtvis olika för olika trädslag (detta kompliceras naturligtvis av växtförädlingens framtagande av provenienser o kloner).

Men ja, boniteten kan ändras över tiden! Boniteten definieras visserligen som ”den naturgivna produktionsförmågan”, men om man betraktar exv naturliga klimatförändringar, eller långsiktiga markbiologiska förändringar som naturgivna, så är inte boniteten helt statisk. När begreppet en gång definierats tänkte man sig nog ungefär en omloppstid (bakåt, eftersom man gör bedömningen utifrån på den stående skogen). Och om vi går in i gråzonen dikningsåtgärder, antropogent kvävenedfall, och ev. även väldigt långsiktigt påverkande skogsbruksåtgärder (helträdsutnyttjande, stubbrytning) och betraktar dessa nya tillstånd som ”naturgivna”, så är det helt klart så att boniteten kan förändras.
 
Hälsn Tord Magnusson

Publicerad: