Tips för att starta

Här följer några tips för hur organisationer på ett bra sätt kan börja med jämlikhets- och jämställdhetsarbete.

 

Ledning

Forskning visar att framgångsrikt arbete med jämställdhet och jämlikhet är ledningsstyrt. Ledningen har det strategiska ansvaret och cheferna har det operativa ansvaret. Det är alltså ledningen som ska ta de strategiska besluten och sätta övergripande mål. Cheferna och alla medarbetare har sedan ett gemensamt ansvar för det vardagliga arbetet. Arbetet ska vara lika relevant för alla oavsett kompetensområde, arbetsuppgifter och funktion på arbetsplatsen. Alla på arbetsplatsen kan och behöver bidra för att hålla arbetet med levande. På samma sätt som med allt annat förändringsarbete är det viktigt att det finns en plan, tid och resurser avsatta för att driva arbetet med jämställdhet och jämlikhet långsiktigt, tex. genom att se till att arbete med aktiva åtgärder genomförs varje år.

 

Ansvarig grupp

En mycket vanlig anledning till att jämställdhets- och jämlikhetsarbetet stannar av är att en ensam person får ansvar för arbetet, ofta utan egentligt mandat, resurser eller tid för arbetet. Att lägga ansvaret för frågorna på en person på det här sättet är inte effektivt och omöjliggör långsiktigt hållbara resultat av satsningen. Därför kan det vara bra att tillsätta en ansvarig grupp som exempelvis har ansvar för att aktiva åtgärder genomförs årligen. Gruppen ska ha mandat att genomföra kartläggning, avsatt tid för detta och lägga fram förslag till åtgärder för ledningen.

 

Informera och kommunicera

Visa transparens kring verksamhetens arbete med jämlikhet/jämställdhet. Dels är detta är något positivt som görs för att öka trivseln på arbetsplatsen, dels förmedlar det trygghet till de anställda. Att verksamheten visar att jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering är en prioriterad fråga ökar förtroendet för chefer och ledning och minskar motstånd till att berätta om något inte är bra. Det ger även en positiv bild av organisationen utåt, vilket gör att fler kan känna sig bekväma med att söka utlysta tjänster.

 

Ta hjälp

Känns arbetet stort och svårt så ta in hjälp. Kanske behöver organisationen en kompetenshöjande insats, eller någon som kommer in utifrån och kan organisera arbetet. Det finns många kunniga aktörer med expertkunskap i Sverige.

Uppdaterad: