Jämlikhet och jämställdhet

Jämlikhet innebär att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsidentitet/könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Jämlikhet innebär att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsidentitet/könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att arbeta med jämlikhet i en organisation innebär att aktivt jobba med att synliggöra orättvisor och hjälpa till att i ett långsiktigt perspektiv se till att alla människor trivs och behandlas lika.

Forskning visar att arbete med jämlikhet i organisationer och på arbetsplatser ger en rad vinster:

 • Företag med stor etnisk mångfald har 35 procents högre sannolikhet än andra företag att göra större vinst än genomsnittet. Det visar en omfattande internationell studie.
 • Trivsel och icke-diskriminering leder till lägre frånvaro och personalomsättning. Det minskar kostnader för sjukersättning och rekrytering, och för att lära upp nya medarbetare.
 • Människor med olika erfarenheter ger ett bredare perspektiv som gör det lättare att förstå olika typer av kunder.
 • En arbetsplats där medarbetarna har olika erfarenheter blir också mer kreativ och bättre på att utveckla nya produkter och tjänster.
 • En arbetsplats som strävar efter jämlikhet har ett större underlag att utgå från när dom ska rekrytera nya medarbetare och löper mindre risk att få brist på arbetskraft. På en jämlik arbetsplats blir det också tydligare vilka kompetenser dom befintliga medarbetarna har, och det ger större chanser att rekrytera internt och kompetensutveckla dom som redan jobbar på arbetsplatsen.

Du hittar undersökningen här  

Jämlikhet och mångfald
Jämlikhet innebär ofta arbete med mångfald. Det är vanligt att tänka att mångfaldsarbete bara handlar om etnisk tillhörighet eller att motverka rasism. Men ordet innefattar många fler kategorier än så. Mångfald innebär en blandad grupp med människor som exempelvis har olika ålder, kön, hudfärger, religion, kunskaper och könsidentiteter. Alltså en blandad grupp med människor med olika erfarenheter och egenskaper.

Jämlikhet kan beskrivas som ett tillstånd när det är rättvisa förhållanden mellan grupper och mellan individer i samhället. Vi kan således ha en arbetsplats med stor mångfald av individer men som ändå inte är jämlik. Medan mångfald mer handlar om antal och olika erfarenheter, handlar jämlikhet om lika rättigheter och möjligheter. Ett exempel är om en arbetsplats har personer med många olika etniska tillhörigheter och kön samtidigt som det finns rasistisk eller sexistisk jargong. Då har arbetsplatsen en mångfald, men den är ändå inte jämlik. För att få positiva effekter av mångfaldsarbetet måste vi också jobba med jämlikhet. Vi måste alltså se till att ingen på arbetsplatsen begränsas utifrån olika egenskaper eller erfarenheter.

Arbete med mångfald och jämlikhet omfattar ofta de sju diskrimineringsgrunder som finns inskrivet i Sveriges diskrimineringslag:

 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • sexuell läggning

Läs mer om diskrimineringsgrunderna på Diskrimineringsmannens hemsida

Jämställdhet
Jämställdhet är ett ord som betyder jämlikhet mellan könen. Det vill säga att det ska vara en jämn fördelning av inflytande, villkor och makt mellan kvinnor och män. Det som skiljer jämställdhet från begreppet jämlikhet är att jämställdhet inriktar sig på lika villkor mellan könen medan jämlikhet handlar om lika värde för alla olika grupper i samhället. Anledningen till att ordet jämställdhet finns är för att jämlikhetsbegreppet är så brett att arbetet med att skapa jämlikhet mellan könen tenderar att falla bort.

Ofta kan jämställdhet vara en bra ingång för jämlikhetsarbete i en organisation som inte arbetat så mycket med dessa frågor innan. Eller en organisation med väldigt ojämn könsfördelning och som har som mål att få in fler människor av ett underrepresenterat kön, exempelvis skogssektorn som länge arbetat med jämställdhet för att få in fler kvinnor.

Jämställdhetspolitiska mål
Svensk jämställdhetspolitik verkar för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta politiska arbete ska ske genom fyra delmål:

 • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Läs mer om de jämställdhetspolitiska målen här

Fråga SkogsSverige om jämställdhet i skogssektorn!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller lika villkor i skogsbranschen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

 • Norra till final i Svenska Jämställdhetspriset

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Det står nu klart att Norra Skogsägarna är nära att erhålla det Svenska Jämställdhetspriset. Under gårdagens överläggningar med juryn behandlades de fem verksamheter som gått vidare till det sista steget i processen. Bland finalisterna finns – förutom Norra Skogsägarna – Arbetsmiljöverket, Malmö stad, Eskilstuna kommun och Norrbottens läns landsting. / Norra
  Läs mer
 • Bokrelease: Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Vem får plats i skogen, vem behövs och vem efterfrågas? Jämställdhet i skogssektorn lyftes fram av regeringen i början av 10-talet som ett prioriterat område. Utformningen av det praktiska jämställdhetsarbetet genererar olika utmaningar och reser nya frågor som behandlas i en ny forskarantologi. / SLU
  Läs mer
 • Nätverk bidrar till fler kvinnliga jägare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Jämlikhet och jämställdhet
  Jaktsäsongen är i full gång och intresset bland kvinnor för jakt har ökat de senaste åren. Minna Norrman är en av dem som börjat jaga. / Corren
  Läs mer
 • Jämställdhet en överlevnadsfråga

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Skogsriket Västerbotten har de senaste åren lyft fram en rad åtgärder för ökad jämställdhet. Vi ser gärna att det nationella skogsprogrammet nu också tar intryck och driver på arbetet i hela landet, skriver flera tunga företrädare för norra Sverige. / Skogsland
  Läs mer
 • Genus-pepp på SLU

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Vill du lära dig mer om hur ett genusperspektiv kan användas för att skriva fram framgångsrika projekt? Planera in denna workshop där du får konkreta tips och verktyg för utveckling av ditt projekt! Genus har under de senaste åren lyfts fram som ett viktigt perspektiv och kunskapsområde för att kunna skapa attraktiva, rättvisa och hållbara samhällen. EU och andra projektfinansiärer har också alltmer börjat betona betydelsen av genusintegrering i alla sorters ämnen och verksamheter. Tid: 2015-11-10 09:30 - 15:30. Ort: SLU i Umeå. / SLU
  Läs mer
 • Första kvinnliga jaktvårdaren blev naturen trogen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Britt Marie Nordquist blir landets första kvinnliga jaktvårdare. 1986 berättar DN om den 29-åriga tjejen som bryter sig in i en manlig bastion. / DN
  Läs mer
 • Fler tjejer vill jobba i den mansdominerade skogsbranschen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Allt fler tjejer söker till utbildningar för att kunna jobba i skogen. Men det är fortfarande för få, siffrorna visar på en trög utveckling, där killarna fortfarande dominerar. / SR P3 Nyheter
  Läs mer
 • Av skolans 50 elever är tre tjejer

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet
  ”Gäller att våga ta steget bara”. Emmy, Isabella och Anna är tre 17-åringa tjejer som vågat ta steget att söka en utbildning där de allra flesta är killar. – Jag är glad att jag gjort det och att jag valde att bo på internatet, säger Isabella. Först läsåret på naturbruksgymnasiet i Svenljunga får eleverna lära sig skogsskötsel, de har röjt och gallrat. Kört terrängtransporter med skotare./ Åkeri - Transport
  Läs mer
 • Allt fler kvinnliga skogsmästare

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet
  Allt fler tjejer blir skogsmästare. Men det är fortfarande en könsbunden utbildning. – Skogsbranschen och skolorna har ända sedan slutet av 60-talet jobbat för att få in fler tjejer i yrket, säger Börje Börjesson, ställföreträdande chef på Sveriges lantbruksuniversitets skogsmästarskola. / Åkeri - Transport
  Läs mer
 • Caroline sommarjobbar för att få fler kvinnor till skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet
  Nästan hälften av alla skogsägare är kvinnor men det syns inte i skogen, inte i företagen och inte i den offentliga debatten. Men en ändring är på gång. Det säger åtminstone de som kan branschen. Caroline Lagergren är hemma på loven och sköter den konkreta omvårdnaden om skogen och hon pluggar till jägmästare på SLU i Uppsala, linjen för skogsindustriell ekonomi. / Skogsland
  Läs mer

Sidor