Jämlikhet och jämställdhet

Jämlikhet innebär att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsidentitet/könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Jämlikhet innebär att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsidentitet/könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att arbeta med jämlikhet i en organisation innebär att aktivt jobba med att synliggöra orättvisor och hjälpa till att i ett långsiktigt perspektiv se till att alla människor trivs och behandlas lika.

Forskning visar att arbete med jämlikhet i organisationer och på arbetsplatser ger en rad vinster:

 • Företag med stor etnisk mångfald har 35 procents högre sannolikhet än andra företag att göra större vinst än genomsnittet. Det visar en omfattande internationell studie.
 • Trivsel och icke-diskriminering leder till lägre frånvaro och personalomsättning. Det minskar kostnader för sjukersättning och rekrytering, och för att lära upp nya medarbetare.
 • Människor med olika erfarenheter ger ett bredare perspektiv som gör det lättare att förstå olika typer av kunder.
 • En arbetsplats där medarbetarna har olika erfarenheter blir också mer kreativ och bättre på att utveckla nya produkter och tjänster.
 • En arbetsplats som strävar efter jämlikhet har ett större underlag att utgå från när dom ska rekrytera nya medarbetare och löper mindre risk att få brist på arbetskraft. På en jämlik arbetsplats blir det också tydligare vilka kompetenser dom befintliga medarbetarna har, och det ger större chanser att rekrytera internt och kompetensutveckla dom som redan jobbar på arbetsplatsen.

Du hittar undersökningen här  

Jämlikhet och mångfald
Jämlikhet innebär ofta arbete med mångfald. Det är vanligt att tänka att mångfaldsarbete bara handlar om etnisk tillhörighet eller att motverka rasism. Men ordet innefattar många fler kategorier än så. Mångfald innebär en blandad grupp med människor som exempelvis har olika ålder, kön, hudfärger, religion, kunskaper och könsidentiteter. Alltså en blandad grupp med människor med olika erfarenheter och egenskaper.

Jämlikhet kan beskrivas som ett tillstånd när det är rättvisa förhållanden mellan grupper och mellan individer i samhället. Vi kan således ha en arbetsplats med stor mångfald av individer men som ändå inte är jämlik. Medan mångfald mer handlar om antal och olika erfarenheter, handlar jämlikhet om lika rättigheter och möjligheter. Ett exempel är om en arbetsplats har personer med många olika etniska tillhörigheter och kön samtidigt som det finns rasistisk eller sexistisk jargong. Då har arbetsplatsen en mångfald, men den är ändå inte jämlik. För att få positiva effekter av mångfaldsarbetet måste vi också jobba med jämlikhet. Vi måste alltså se till att ingen på arbetsplatsen begränsas utifrån olika egenskaper eller erfarenheter.

Arbete med mångfald och jämlikhet omfattar ofta de sju diskrimineringsgrunder som finns inskrivet i Sveriges diskrimineringslag:

 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • sexuell läggning

Läs mer om diskrimineringsgrunderna på Diskrimineringsmannens hemsida

Jämställdhet
Jämställdhet är ett ord som betyder jämlikhet mellan könen. Det vill säga att det ska vara en jämn fördelning av inflytande, villkor och makt mellan kvinnor och män. Det som skiljer jämställdhet från begreppet jämlikhet är att jämställdhet inriktar sig på lika villkor mellan könen medan jämlikhet handlar om lika värde för alla olika grupper i samhället. Anledningen till att ordet jämställdhet finns är för att jämlikhetsbegreppet är så brett att arbetet med att skapa jämlikhet mellan könen tenderar att falla bort.

Ofta kan jämställdhet vara en bra ingång för jämlikhetsarbete i en organisation som inte arbetat så mycket med dessa frågor innan. Eller en organisation med väldigt ojämn könsfördelning och som har som mål att få in fler människor av ett underrepresenterat kön, exempelvis skogssektorn som länge arbetat med jämställdhet för att få in fler kvinnor.

Jämställdhetspolitiska mål
Svensk jämställdhetspolitik verkar för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta politiska arbete ska ske genom fyra delmål:

 • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Läs mer om de jämställdhetspolitiska målen här

Fråga SkogsSverige om jämställdhet i skogssektorn!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller lika villkor i skogsbranschen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

 • Skogens glömda hjältinnor

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Det var kvinnornas arbete med maten som gjorde att skogsarbetarna orkade jobba. Men den här delen av vår historia är på väg att glömmas bort. Nu ska skogsmuséet i Lycksele synliggöra kockorna som arbetade ute i skogskojorna. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Kvinnor i skogen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Kvinnor i skogen på Skogsmuséet i Lycksele
  Skogsbrukets framväxt var i mycket hög grad beroende av kvinnornas arbete. Småbrukarhustrun tog över hela ansvaret när mannen arbetade i skogen. Yngre ogifta kvinnor spelade en viktig roll som kockor i skogsarbetarkojorna. Dessutom har kvinnor också själva arbetat som skogsarbetare. Välkomna till lunchseminarium på Skogsmuséet i Lycksele den 8/4. / Skogsmuséet i Lycksele
  Läs mer
 • Få kvinnor kör skogsmaskin

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Medan kvinnor tagit plats i styrelserummen inom skogsnäringen så har detsamma inte skett inom yrkesgruppen som kör skogsmaskin. Enligt SMF Skogsentreprenörerna så är bara ett par promille av de som kör skogsmaskin kvinnor. / Svt Nyheter
  Läs mer
 • Tre utmaningar för ökad jämställdhet i skogen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Skogsnäringen har insett att ökad jämställdhet är bra men det går ändå långsamt framåt. Det konstaterar genusforskaren Elias Andersson på SLU i Umeå som har idéer för att snabba på utvecklingen. / Skogsland
  Läs mer
 • Jämställdhet och meritokrati – krockande principer i universitetsvärlden

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Akademiska tjänster ska tillsättas enbart utifrån de sökandes formella meriter. Från politiskt håll ställs samtidigt krav på att högskolevärlden aktivt ska motverka den sneda könsfördelning som råder inom många områden. Hur universitet och högskolor väljer att tackla de ibland motstridiga principerna om meritokrati och jämställdhet är temat i en avhandling av Stina Powell från SLU. Exemplen kommer främst från hennes eget universitet. / SLU
  Läs mer
 • Praktikplatser ska bryta utanförskap

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Under 2016 kommer Sveaskog ta emot 50 praktikanter, antingen inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsprogram eller som står till arbetsmarknadens förfogande som arbetssökande. / Sveaskog
  Läs mer
 • Stort jämställdhetspris till Norra Skogsägarna

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Norra Skogsägarna har i dag tilldelats Svenska Jämställdhetspriset. Den prestigefyllda utmärkelsen togs emot av skogsägarföreningens vd Pär Lärkeryd under Jämställdhetsdagarna i Malmö, en årlig nationell konferens med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Miranda Schönfeldt vikarierar som lika villkorshandläggare på SLU

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet
  Miranda Schönfeldt, vikarierande Lika villkorshandläggare på SLU och SkogsSverige
  Miranda Schönfeldt kommer vikariera som Lika villkorshandläggare mellan januari – juli 2016. I augusti 2016 är ordinarie lika villkorshandläggare Tina Sjöström tillbaka. Vikariatet gäller också redaktörsansvaret för sidorna under ämnesområdet Lika villkor på SkogsSveriges webbplats.
  Läs mer
 • Skogsnäringen ska integrera nysvenskar

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  4,4 miljoner. Det är satsningen som ska skapa nya jobb i Övertorneås skogar. En skoglig försökspark och integrationsarena. Det är projektet som man hoppas ska skapa nya jobb i Övertorneå. Hur? Genom att utbilda personer som står utanför arbetsmarknaden, inte minst alla nyanlända. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Nyårslöften om Ett jämställt Värmland

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  På knappt en månad har över 50 organisationer valt att ansluta sig på www.ettjamstalltvarmland.nu. Och fler ska det bli! Under 2016 kommer det att hända mycket inom jämställdhetsarbetet i Värmland. / Länsstyrelsen Värmland
  Läs mer

Sidor