Jag undrar: Vad menas med gallring och hur går det till att gallra?

Sarah Hjalmarsson
Bo Leijon
Jag undrar:
1. Vad menas med gallring?
2. Hur går det till att gallra?
Gallring innebär att vissa träd i ett bestånd avverkas. Gallring har två syften, 1) att ge ökat tillväxtutrymme för de träd som lämnas kvar, 2) att skörda användbart virke.

I ung skog är det första, beståndsvårdande motivet viktigast, lite senare har även virkesuttaget vid gallringen stor ekonomisk betydelse. Vid gallring kan man plocka bort träd med skador, dålig kvalitet eller träd av olämpligt trädslag. Tillväxtutrymmet ökar för de "bättre" träden som snabbt ökar i dimension och värde.

Idag sker gallringen mestadels helt maskinellt. Fortfarande gallras dock en del skog motormanuellt av huggare med motorsåg, mest av självverksamma skogsägare.

Den maskintyp som passar bäst vid maskinell gallring är engreppsskördaren, en avancerad maskin som har avverkningsaggregatet monterat längst ut i en kran. Aggregatet kan fälla, kvista och kapa träd och till viss del sammanföra stockar. Normalt öppnar man stickvägar, man fäller ut träden i ca 3 m breda körstråk med drygt 25 m avstånd. Maskinen rör sig längs stickvägarna och når med kranen att plocka utvalda träd mellan vägarna. Man försöker lägga avverkningsrester i stickvägarna för att öka bärigheten. Efter skördaren kommer en gallringsskotare som kör ut virket till avlägg för vidare biltransport.

Det som har beskrivits är selektiv gallring, man fäller ett urval av träd med ganska jämn fördelning över beståndet. Schematisk gallring existerar också, t ex att ta bort var tredje rad i en plantering, men detta ger inte alls samma urvalsmöjligheter. Urvalet av träd kan ske efter olika egenskaper, t ex trädstorleken. Om man väljer att avverka företrädesvis de små träden talar man om låggallring. Motsatsen är höggallring. Däremellan finns olika varianter som likformig gallring, fri gallring och kvalitetsgallring. Som namnet säger har man trädens kvalitet som viktigaste urvalskriterium när man "kvalitetsgallrar".

Publicerad: