Hur vet man om ett skogsbestånd har varit förmål för nyckelbiotopsinventering?

Stefan Grundström
Svarat av: 
Alice Högström
Projektledare
Skogsstyrelsen

Hej!

Hur vet man om ett skogsbestånd har varit föremål för nyckelbiotopsinventering men ej klassificerats som nyckelbiotop eller område med naturvärde? Dokumenteras även fältbesök i skogsområden som ej klassificerats av Skogsstyrelsen?

Hej Stefan!

I regeringsuppdraget om en landsomfattande nyckelbiotopsinventering som Skogsstyrelsen fick 2018 (och som drogs in kort därefter), ingick i metodens förarbete att identifiera områden för fältbesök, rita in de som underlag för fältinventering, och sedan inventera i fält. Vid fältinventering klassade inventeraren området som nyckelbiotop, objekt med naturvärden eller ingetdera. De områden som inventerades i fält blev sparad i en databas, även om de inte resulterade i en registrering av nyckelbiotop eller objekt med naturvärden. 

Tidigare var inte detta arbetssätt digitaliserat. 

Om ett område har anmälts för avverkning, ingår det i ärendehandläggning att bedöma om fältbesök krävs. Sker fältbesök där naturvärden bedöms finns anteckningar kopplad till detta på ärendet.

Med vänlig hälsning
Alice Högström

0
Publicerad: