Hur stor del av Sveriges skog är så kallad urskog och var finns den någonstans ?

Lotta Nilsson
Tommy Mörling

Hur stor del av Sveriges skog är så kallad urskog och var finns den någonstans ? Kan ni uppskatta hur många djurarter som är beroende av denna typ av skog och hur många som är hotade eller utdöda p.g.a den lilla mängd urskog som finns kvar. Önskar svar senast den 24/11 Tack på förhand.

Det finns 85 000 hektar av skog som betecknas som urskog i Sverige. Den största delen av urskogsarelalen finns i de fjällnära områdena. Den totala arealen skogsmark är 22.5 miljoner hektar. Eftersom väldigt lite av skogen är så orörd genom tiderna att den kvalificerar sig som urskog skyddas även så kallad naturskog. Vid slutet av 2020 omfattade den formellt skyddade skogsmarken totalt 2,4 miljoner hektar, vilket motsvarar 8,7 procent av Sveriges hela skogsmark. (Naturvårdsverket 2021.)

Det finns exempel på urskogsliknande områden även nära tättbefolkade orter, t ex Tyresta nationalpark utanför Stockholm. Jag föreslår att du söker information om urskogar och dess betydelse genom att kolla de andra frågorna om urskogar under "Fråga om skog" och t ex på Naturvårdsverkets sida om miljö.

De arter som hotas p g a för lite skog med urskogsegenskaper är främst arter som är beroende av tillgång till mycket död ved och är känsliga för de förändringar i klimat som uppstår vid avverkning; lavar, svampar, mossor, vissa insekter, vissa hackspettar etc. Speciellt sårbara är arter som har svårt att sprida sig längre sträckor eftersom de har svårt att flytta till närmaste lämpliga livsmiljö.

Att enbart skydda urskogsliknande områden mot avverkning räcker inte för att bevara den biologiska mångfalden i skogen, utan den strategi man har i dag är att även anpassa det skogsbruk som bedrivs så att det så långt som möjligt liknar det naturliga störningsmönstret i varje skogstyp.

0
Publicerad: