Hur skulle biotopen se ut i en skog med enbart ett trädslag?

Sidney
Per-Magnus Ekö, Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

Kan någon av dessa trädslag bilda skog om man sätter dem tillräckligt tätt? Hur skulle biotopen se ut i en skog med enbart dessa träslag i, förutsättningar för sällsynta växter och djur? - rönn, ask, körsbär/fågelbär, sälg, asp, oxel.

Hej!

Ask har sedan länge odlats i rena bestånd, på mycket näringsrika och fuktiga ståndorter. Eftersom ask gallras hårt, ger detta mycket ljus till marken och, därmed ett ymnigt och rikt fältskikt och ofta även buskskikt.

Asp kan mycket väl odlas i rena bestånd. I naturen förekommer trädsaget ofta grupper av varierade storlek, eftersom det har en omfattande föryngring genom rotskott. Sådana grupper kan därför vara en och samma klon. I ekonomiskt skogsbruk används ofta kloner av hybridasp, som är en korsning mellan vår vanliga asp (Populus tremula) och en nordamerikansk art (P. tremuloides ), eftersom den är mycket snabbväxande. Hybridaspen oldas i rena bestånd.

När de gäller de övriga trädslagen i listan passar de nog bäst i blandskog. Under en period var det populärt att försöka sig på körsbär i rena bestånd, men resultaten har varit högst varierande. Vi har försök med rönn och oxel i rena bestånd, de har resulterat i så gott som genomgående krokiga och mångstammiga träd. Rönn i blandskog, när växer upp under lämpliga ljusförhållande, kan bli imponerande oxh rakstammiga.

För djurlivet är dessa trädslag naturligtvis mycket viktiga och högt skattade  (på olika sätt). För skogsägaren som syftar till ekonomisk produkttion  kan detta naturligtvis vara ett problem, särskilt i föryngringsfasen.

Hälsningar
PM
 

Publicerad: