Hur ska man göra för att få självföryngrande granskog? Om man sparar frögranar så blåser ju dessa ner i första blåsten.

m91mgas@mtek.chalmers.se
Björn Hånell Docent i skogsskötsel
Hur ska man göra för att få självföryngrande granskog? Om man sparar frögranar så blåser ju dessa ner i första blåsten. Min kompis har en fundering om att man skulle ta bort så att det blev luckor i skogen 10 - 15 år innan slutavverkning och att man skulle hoppas på att det skulle bli frösådda granar där. Jag påstår då att en gran som växt dåligt i början (10-15 år) kommer att förbli förkrympt och aldrig kommer upp i "rätt" storlek. Vem har rätt och hur rekomenderar ni att man ska få självföryngrande granskog?
Bäste m91mgas!
Du kan få självföryngrad gran genom att lämna ett antal granar vid sista gallringen. Dessa granar, som bildar en s.k. högskärm, ska stå så pass tätt att de skyddar varandra och så att klimatet inne i skärmen blir gynnsammare för granplantors etablering och tillväxt än det extremt hårda klimatet ute på ett kalhygge. Det innebär att skärmen ska utgöras av ca 250 granar per hektar. De högsta och största granarna i den gamla skogen passar bäst som skärmträd. De har det bäst utvecklade rotsystemet och har, eftersom de är högst, bevisligen redan motstått större krafter än sina mindre kompisar. Risken för stormfällning kan du minska genom att gallra skogen väl före skärmställningen och genom att låta bli att avverka runt omkring skärmen. (Omkringliggande skog skyddar skärmen).

Din kompis har rätt. Han beskriver s.k. luckskärmhuggning som innebär att man utgår ifrån luckor i den gamla skogen där självföryngrade plantor (eller beståndsföryngring med ett annat ord) redan etablerat sig. Genom att succecivt glesa ut med utgångspunkt i sådana luckor kan man föryngra hela beståndet. Det är bara bra om en granplanta tar det lugnt i början. Granen har en fenomenal förmåga att börja växa ordentligt efter en "stampningsperiod" och den kan visst växa upp till rätt storlek (som Du uttrycker det) trots en trög start.

Publicerad: