Hur ser myndigheter, naturvårdsoganisationer på skogsbrand som en del i skogsskötseln?

Magnus Nyberg
Bo Leijon
Hur ser myndigheter, naturvårdsoganisationer på skogsbrand som en del i skogsskötseln? Konflikt mellan kapital och natur.Vilka styrmedel finns? Åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden.Hur skyddas biotoper?
Bränning ingår numera som ett naturligt inslag i ett skogsbruk med naturvårdsambitioner. Åtminstone om man får tro företagens policydokument. Eftersom skogsbruket enligt lag ska uppfylla både ett produktionsmål och ett miljömål, anser nog de flesta att bränning bör förekomma för att efterlikna den återkommande naturlig störningsfaktor, som skogsbranden har varit på vissa marktyper. Jag känner dock inte till något fall där någon myndighet har krävt att ett område ska brännas av naturvårdsskäl.

Att med bränning ge överlevnadsmöjligheter för brandberoende och brandgynnade arter är ett av många sätt att bevara den biologiska mångfalden i landskapet. I praktiken genomförs därför “naturvårdsbränning” på mindre arealer. Det kan handla om allt ifrån att bränna i gammelskogsreservat till att bränna av en angränsande skogskant eller kvarlämnade trädgrupper i samband med hyggesbränning. Vid naturvårdsbränning går det till viss del att kompromissa mellan "kapital och natur". För det första kan man få bidrag för naturvårdsbränning, förutsatt att vissa kriterier uppfylls. Ekonomiska värden kan räddas innan man bränner, utan att man gör alltför stort avkall på naturvårdsnyttan. Genom att tillgodogöra sig en del av de värdefullaste timmerträden och lämna kvar ekonomiskt mindervärdiga, men ur artbevarandesynpunkt kanske väl så värdefulla träd, kan man nå ett gott resultat.

Om du med din fråga om biotopskydd menar hur man skyddar områden vid bränning, så finns en rad nygamla metoder som begränsar brandspridningen: Brandgator, jordsträngar, bevattning och att avlägsna avverkningsrester. Viktigt är att välja ett område med lämplig form och med naturligt brandsäkra gränser, att bränna vid rätt vindförhållanden och att styra brandförloppet genom att tända och släcka på rätt ställen.

Om du menar biotopskydd allmänt, så kan samhället kräva att markägaren skyddar av s k nyckelbiotoper, små områden (
Publicerad: