Hur påverkas växter av ultraviolett ljus ?

Johanna Hakulinen
Hur påverkas växter av ultraviolett ljus ?
Under evolutionen har växter anpassats till UV-ljus (våglängder
Generellt sett är en ökning av UV-ljus över den normala nivån skadlig för växter. Det beror på att UV-ljus kan leda till förändringar i många viktiga molekyler (DNA, RNA, lipider och proteiner) i växtcellen. Förändringar (skador) orsakade av UV-ljus kan medföra att gener eller molekyler inte fungerar normalt, och effekter kan ofta ses som minskad tillväxt (av såväl biomassa som längd) hos växten.

Växter kan skydda sig mot UV-ljusets skadliga påverkan genom olika strukturella förändringar som ökar reflektionen av UV-ljus eller hindrar att det tränger in till inre delar av bladet (till exempel genom att producera hår eller tjocka vaxlager på bladytan). Växterna kan också producera olika skyddande ämnen in i cellerna. Sådana ämnen (till exempel flavonoider) kan reagera med UV-ljus och skyddar därmed dom oumbärliga ämnena (DNA) i cellerna.

Förutom hos individuella växtceller och enskilda växter, kan UV-ljusets påverkan ses på hela vegetationen. I ökat UV-ljus kan växtarter som är känsliga för UV-ljus förlora sin konkurrenskraft mot mer tåliga arter. Strukturella och kemiska förändringar orsakade av ökat UV-ljus kan ändra växternas kvalitet för de djur och insekter som äter växter eller lever på dem. Ett sådant exempel kan vara en UV-inducerad ökning av halten skyddande flavonoider. Dessa kan vara giftiga för djur och insekter. Det kan också vara en ökad produktion av bladhår som gör att djur och insekter börjar undvika sådana blad. Även växternas växelverkan med mikroorganismer (bakterier och svampar) kan ändras p.g.a UV-inducerade ändringar.

UV-ljusets effekter på växterna varierar betydligt mellan olika växtarter samt beroende på hur gamla eller i vilken utvecklingsfas växterna är.

(I Sverige undersöks UV-ljusets på växter t.ex. av forskare vid Lund Universitet, se länk nedan).
Publicerad: