Hur påverkas människors upplevelse av naturen om antalet växt- och djurarter minskar?

Biologerna från Österäng
Per Holgén
hur påverkas människors upplevelse av naturen om antalet växt- och djurarter minskar?
Det är svårt att svara på den frågan generellt, eftersom det beror dels på vilken grupp människor som avses, dels på vilken naturtyp och vilka växt- och djurarter det är fråga om. Människor som inte är speciellt intresserade eller har stor artkunskap kanske inte får en så annorlunda naturupplevelse av att vissa arter försvinner. Artförsvinnande är ju emellertid ofta en följd av synbara förändringar i miljön, t.ex. avverkningar i naturskogar, och dessa förändringar påverkar ofta naturupplevelsen negativt. Frågan ni ställer verkar vara ett bra uppslag för en vetenskaplig undersökning i enkätform!
Publicerad: