Hur påverkas biodiversiteten av det monotona skogsbruket samt kontinuitetsskogsbruk och Lübeckmodellen?

Johanna Melin
Svarat av: 
Bertil Westerlund
Försöksledare vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig statistikproduktion
SLU

Hej!

  1. Hur mycket materialet kommer beröra det monotona skogsbrukets påverkan på biodiversiteten?
  2. I vilken utsträckning berörs hållbart skogsbruk såsom kontinuitetsbruk och Lübeckmodellen?

Bästa hälsningar

Johanna Melin, Geografilärare

Hej Johanna!

Fråga 1. Jag tolkar det som att du hittar provytor med skiktad granskog motsvarande 50 000 ha. Men nog skulle man kunna bedriva blädning på en större areal, dvs potentialen är ganska mycket större, även om produktionen skulle bli sämre än med trakthyggen.

Fråga 2. I Sverige finns knappt 50 000 hektar, 0.2% av den produktiva skogsmarksarealen, med skiktad granskog där kontinuitetsskogsbruk kan bedrivas. Mindre än 1 000 hektar åtgärdas årligen med kontinuitetsmetoder, vilket indikerar att 10 000-20 000 hektar verkligen brukas med kontinuitetsmetoder  De här siffrorna baseras på Riksskogstaxeringens provytor (stickprov av skogar i Sverige) och har stor statistisk osäkerhet, men det finns uppenbarligen en liten areal.

En annan fråga är hur stora arealer som skulle kunna omvandlas till flerskiktad skog. En del av den högallring som utförs kan vara gjord med avsikt att med tiden utveckla flersiktad skog.

0
Publicerad: