Hur påverkar skogsbruket den biologiska mångfalden?

annalind@hotmail.com
Clas Fries, Doktor i skogsskötsel, Umeå
Hur påverkar skogsbruket den biologiska mångfalden?
Hej,

Med biolgisk mångfald menas den genetiska variationen inom arter och populationer samt mångfalden av arter. Bevarande av denna mångfald kräver att av människan opåverkade biotoper (som t.ex. intakta alkärr eller barrnaturskogar) bevaras och att naturliga processer (som t.ex. träddöd eller brand) får fortgå. Ofta fokuserar man på s.k. rödlistade arter (på av Naturvårdsverket fastställda s.k. rödlistor) när man talar om biologisk mångfald, eftersom dessa är mest känsliga, ovanliga, etc.

Lite förenklat kan man säga att skogsbruket påverkar den biologiska mångfalden genom att naturliga biotoper avverkas och ersätts med likformiga skogar, ofta rena tall- eller granskogar. I sådana skogar finns inte sådant som var vanligt i naturskogen, dvs. gamla (flerhundraåriga) träd, döda träd, flera trädslag och träd av olika storlek. Beståndstrukturen är mycket förenklad - det är färre s.k. nischer för specialiserade arter i kulturskogen. Särskilt saknas lite större döda träd, vilket gör att flera hundra skogslevande arter (främst kryptogamer som mossor, lavar och trädsvampar) är "hotade" eller "hänsynskrävande" - rödlistade. Att döda träd är ovcaligt är inte så konstigt, eftersom skogsbruket syftar till att producera träd som sedan ska skördas. En klar konflikt mellan ekonomi och naturvård alltså!

Dessutom förekommer skogsbrand eller man använder hyggesbränning (en "process") så sällan att brandberoende arter (t.ex. brandnävan, släkt med midsommarblomster) har blivit mycket ovanlig. Särskilt i södra Sverige finns en hel del trädberoende arter (t.ex. mossor, lavar, insekter beroende av gamla grova ekar) och skogslevande kärlväxter som är beroende av det gamla bondesamhällets metoder. Här är det alltså i första hand inte fråga om brist naturskogar (även om det finns också en sådan brist), utan det att mer rationella metoder i jordbruket (och generellt intensivare markanvändning) försämrat förutsättningarna för en lång rad arter. Fram till för några år sedan var det vanligt att marker där sådana arter fanns igenplanterades med gran.

Publicerad: