Hur påverkar dagens skogsbruk våra vattendrag och sjöar?

i120p664@tnv.mh.se
Harald Grip
Hej! Hur påverkar dagens skogsbruk våra vattendrag och sjöar. Vi vill veta alla faktorer som kan påverka. MVH/ Annika gradin, Mitthögskolan
Hej Annika!

Svaret på din fråga skulle kräva en hel bok för att bli någorlunda fullständigt besvarad. Du läser ju på Mitthögskolan och högskoleutbildning innefattar att lära sig att själv hitta information i litteraturen och att värdera den. Dela upp ditt problem i delfrågor, leta information om dessa, värdera informationen och skriv en uppsats om resultatet. Dagens skogsbruk är inte enhetligt, utan tvärt om mycket diversifierat. Några markägare tar stor miljöhänsyn andra mindre. Det finns skillnader mellan skogsbruket och dess förutsättningar i olika delar av landet, vilket i sin tur leder till olika brukningssätt och miljöpåverkan.

Vi skulle kunna bena upp din frågeställning på följande sätt:
1. Vattenbalans
1.1 Nederbörd
1.2 Evapotranspiration
1.3 Avrinning
1.4 Magasinering
2. Energibalans
2.1 Kortvågsstrålning
2.2 Långvågsstrålning
2.3 Sensibelt värmeflöde
2.4 Latent värmeflöde
2.5 Temperatur
3. Vind
3.1 Omblandning av sjöns vatten
3.2 Tillförsel av fallförna
4. Näringstillförsel
4.1 Organiskt material
4.1.1 I löst fas
4.1.2 I fast fas
4.1.2.1 Som fallförna direkt till vattendraget
4.1.2.1 Som erosion av mårlager och förna
4.2 Näringsämnen
4.2.1 Mineralisering av organiskt material
4.2.1.1 På (i) marken
4.2.1.2 I vattnet
4.2.2 Vittring
5. Mineraler och fast organiskt material
5.1 Erosion
5.2 Transport i vattendrag
5.2.1 Suspenderat material
5.2.2 Bottenstransport
5.3 Deposition
6. Tiden
6.1 Förändring över lång tid
6.2 Förändring vissa årstider
6.3 Enstaka händelser
Detta påverkas av skogsbruket
1. Skogstillväxt
2. Skogsskötsel
2.1 Markberedning
2.2 Trädslagsval
2.3 Plantering
2.4 Röjning
2.5 Gallring
2.5.1 Låggallring
2.5.2 Höggallring
2.5.3 Blandad gallring
2.6 Huggning
2.6.1 Plockhuggning
2.6.2 Kalhuggning
2.7 Uttag
2.7.1 Stam
2.7.2 Grenar och toppar
2.7.3 Stubbar

Effekterna av alla dessa skötselåtgärder beror på metoder:
1. Manuellt arbete
2. Motormanuellt arbete
3. Maskinellt arbete
3.1 Marktryck
3.2 Skjuvning
Allt ovanstående måste nu sättas i relation till mark och topografi:
1. Markens textur
2. Markens struktur
3. Mårtäckets tjocklek
4. Jorddjup
5. Markens lutning
6. Inströmningsområde
7. Utströmningsområde

Ett fullständigt svar skulle alltså innefatta bedömning av många faktorers interaktion och samlade inverkan. Det finns ingen möjlighet till detta i vår frågelåda.

Hälsningar

Publicerad: