Hur mycket syre producerar ett träd per år?

pål hermansson
Erling Ögren

jag undrar hur mycket syre ett träd producerar per år. Det beror ju på om det är ett barrträd eller lövträd men alla uppgifter om syreprod. är jag tacksam över.

Hej Pål!
Syre produceras som en biprodukt av fotosyntes. Fotosyntesens summaformel säger oss att en syremolekyl produceras per koldioxidmolekyl som tas upp för att ingå i kolhydrat. En del av kolhydraterna förbrukar trädet genom cellandning varvid syre konsumeras. Nettot kan skattas från trädets tillväxt i form av torr biomassa eftersom den torra biomassan till nära 95 % består av kolhydrater.

Kolhydrater består av kedjor där varje länk består av en kolatom, två vätatomer och en syreatom. För varje kolatom i biomassan har alltså en syremolekyl bildas. För varje gram biomassa har alltså 1/(12+2+16) x 32 g = 1 g syre bildats (jag räknar här med de olika molvikterna för kol, väte, syre i atomär form där de ingår i kolhydrat och för syre i molekylform som lämnar trädet). Skogars produktion redovisas oftast inte som summan av torr biomassa. Oftast redovisas bara veden, och inte som torr biomassa utan som volym. Man kan dock hitta faktorer för omvandling av volym till torrvikt för olika trädslag. En rimlig gissning torde vara att vedens andel av den totala biomassan, där också blad och rötter ingår, utgör en tredjedel. För energiskogar av Salix finns uppgifter om mängden torr biomassa som produceras ovan jord. I Syd- och Mellansverige kan energiskogar som bildat slutna bestånd och som växer på goda jordar producera drygt 10 ton torr biomassa per hektar och år. Nästan lika mycket produceras under jord. Faktiskt producerar slutna granskogar på samma jordar åtminstone lika mycket. Vi kan alltså skatta syreproduktionen till maximala 2 x 10 x 1 = 20 ton per hektar och år för slutna bestånd av barr- och lövskogar.

Det är alltså ingen större skillnad mellan olika arter när de väl bildat slutna bestånd. Skillnaden mellan olika arter består i att de bildar slutna bestånd olika snabbt. För ädellövträd som ek och bok och för barrträd tar det längre tid än för snabbväxande lövträd som björk, asp och Salix. Över en rotationsperiod kommer alltså de senare att producera mer biomassa och syre än de förra. Förr eller senare förmultnar dock biomassan, även vårt byggnadsvirke, och den mängd syre som svamparna/bakterierna då konsumerar motsvarar då den mängd syre som tidigare producerats.

Du kan även läsa mitt svar på en tidigare fråga om regnskogens syreproduktion. Sök i frågelådan på sökorden regnskogens syreproduktion.

Publicerad: