Hur många procent av en skogsfastighet kan enligt lag avsättas till särskilda naturvärden?

Stefan Elgh

Hej!

Hur många % kan skogsvårdstyrelsen kräva av en skogsfastighet enligt lag att avsätta til särskilda naturvärden. Har tidigare avsatt 19%.

Hej Stefan!

Skogsstyrelsen kan inte kräva att man som skogsägare ska avsätta någon del av en skogsfastighet till naturvårdsändamål, inte utan ekonomisk ersättning som vid inrättande av t ex ett biotopskydd. Den som har certifierat sitt skogsbruk ska däremot enligt FSC och PEFC ska ”undanta minst 5 % av sin produktiva skogsmarksareal från andra åtgärder än skötsel påkallad för att bevara och främja biotopens naturliga eller hävdbetingade biologiska mångfald” (FSC-standard för innehav < 1000 ha produktiv skogsmark).
 
Man är som skogsägare alltså inte enligt lag skyldig att avsätta mark på sin fastighet utan ersättning, men man är skyldig att ta miljöhänsyn enligt skogsvårdslagens 30 § vid skogsbruksåtgärder vilket ju innebär en form av avsättning. Det är framför allt aktuellt vid föryngringsavverkning (dvs då man gör hyggen). Den hänsyn som kan krävas begränsas av den s k toleransnivån, vilket är vad en skogsägare är skyldig att tåla utan ersättning. Den är enligt Skogsstyrelsens uppfattning högst 10 procent för de första 250 000 kr av rotvärdet (värdet på den skog som ska avverkas minus avverkningskostnad) på den berörda delen (den anmälda eller faktiskt avverkade arealen), högst 5 procent för det som ligger däröver upp till 2 000 000 kr och högst 2 procent för vad som överstiger 2 000 000 kr. För att Skogsstyrelsen ska kunna kräva att hänsyn tas ska det finnas miljövärden med lägsta kvalitet (vilket är en bedömningsfråga). Se länk längre ner på sidan.
 
Clas Fries, Skogsstyrelsen

Publicerad: